TÄIENDUSKESKUS ÕPPEKORRALDUS TINGIMUSTE LISA

Andmete kasutamise põhimõtted

 1. Üldine

                  Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad TK Täienduskeskus OÜ (edaspidi Täienduskeskus) ja iga isiku suhtes, kes kasutab TK Täienduskeskus OÜ teenuseid.

                  Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas Täienduskeskus võib seoses Kliendile Teenuste pakkumisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta.

                  Põhimõtted on Õppekorralduse lahutamatu osa. Täienduskeskus viitab Põhimõtetele Kliendiga Kliendile Teenuse pakkumisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Koostöö osaks ja Täienduskeskusel on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik.

                  Põhimõtted ei kehti teiste ettevõtete teenuste või internetikeskkondade suhtes, seda ka juhul, kui need on Kliendile kättesaadavad Täienduskeskuse Teenuse vahendusel.

 1. Mõisted

                  Klient – iga isik, kes kasutab Täienduskeskuse Teenust;

                  Andmed – Teenuse osutamisega seoses Täienduskeskusele teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed;

                  Leping – Lepingu all peetakse antud põhimõtete raames silmas koolitusele registreerimist, hinnapakkumise vormistamist, edastamist ning koolitusjärgsete dokumentide väljastamist (tunnistus, tõend jm )

 1. Täienduskeskus´e Andmete kaitse põhimõtted

            Täienduskeskus kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks Täienduskeskus Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Täienduskeskus lähtub Andmete kasutamisel elektroonilise side seadusest, isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest. Täienduskeskus võib kombineerida erinevate Teenustega seoses kogutud Andmeid, kui need Andmed on kogutud samal eesmärgil.

Täienduskeskus peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke turvameetmed.

 1. Täienduskeskuse töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.
 2. Kliendi roll Andmete turvalisuse tagamisel

                  Klient peab kasutama Teenuseid turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida Klient kasutab Täienduskeskuse Teenuste kasutamiseks, on turvatud.

 1. Andmete kogumine

          6.1. Täiendusekeskus pakub Klientidele erinevaid Teenuseid. Täienduskeskuse poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid Teenuseid Klient kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient Täienduskeskusele sellel otstarbel edastab (nt Teenuse tellimisel, Koolitusele registreerimisel jne).

                 6.2.  Täienduskeskus kogub Andmeid järgmistel viisidel:

 •                   Täienduskeskus saab Kliendilt Andmeid Teenuse tellimisel, Koolitusele registreerumisel, uudiskirja tellimisel, Täienduskeskuse poolt hinnapakkumise tegemisel vms seoses;
 •                   Andmed tekivad Kliendi poolt Teenuste kasutamisel ning see on vajalik Tellimuse täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks, selline Andmete töötlemine on ettenähtud Täienduskoolituse Standard § 3 või on Andmete töötlemise aluseks Kliendi nõusolek;
 •                   Täienduskeskus saab Kliendiga seotud Andmeid muudest allikatest (nt Kliendi kolleegid või avalikud registrid jne) kui see on vajalik Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks, selline Andmete töötlemine on ettenähtud Õigusaktiga või on Andmete töötlemise aluseks Kliendi nõusolek.
 1. Andmete kasutamine Lepingu täitmiseks ja Lepingu täitmise tagamiseks

Täienduskeskus võib kasutada Andmeid Õigusaktide alusel ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks alljärgnevatel juhtudel:

       Kliendi ja tema esindaja isiku tuvastamiseks;

 •      Kliendile Teenuste osutamiseks või teenuse müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste müügiks ja Teenuste ja info edastamiseks Kliendile);
 •        Kliendi poolt tellitud teenuse või muu Teenuse osutamiseks;
 •        Kliendi teenindamiseks;
 •        Lepinguga seotud teenuste arvestamiseks, teadete ja arvete koostamiseks ja saatmiseks Kliendile;
 •      Kliendile posti teel Lepingu ja/või Teenusega seotud teadete saatmiseks, mis ei eelda Andmete                 turunduslikku kasutamist (nt kliendileht, reklaamid ja pakkumised jms);
 •         Lepingu täitmise tagamiseks;
 •    Täienduskeskuse vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh Lepingu rikkumise ja/ või võlgnevusega seotud Andmete edastamiseks Täienduskeskuse poolt lepingu alusel vastavate Andmete töötlemiseks volitatud inkassoteenust osutavatele isikutele, advokaatidele jms isikutele);
 •        Kliendi krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse (maksekäitumise) hindamiseks.
 •       Lepingu rikkumise korral Kliendi maksehäire (üle 30 päeva maksetähtaja ületanud võlaga seotud andmete (sh võlgniku nimi, isikukood, info võla suuruse, võla tekkimise aja ja võlaga seotud tehingu liigi kohta) edastamiseks Täienduskeskuse poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele (sh ASile Krediidiinfo, OÜle Krediidiregister).

Punktis 6.1 toodud ülevaade Lepingu täitmise ja Lepingu täitmise tagamise eesmärgil Andmete kasutamise kohta ei ole lõplik. See tähendab, et Täienduskeskus võib Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks kasutada vastava vajaduse tekkimisel Andmeid ka mõnel punktis 6.1 esile toomata eesmärgil.

Klient ei saa Teenust kasutades keelduda punktis 6.1 toodud eesmärkidel Andmete kasutamisest, kuna see raskendaks Kliendile Teenuse pakkumise.

                 Täienduskeskus võib kasutada punktis 6.1 toodud eesmärkidel järgmiseid Andmeid:

                Kliendi põhiandmed: Kliendi nimi, isikukood, Kliendi või tema volitatud isiku või kontaktisiku kontaktandmed (sh sidevahendite numbrid, aadress, e- posti aadress, suhtluskeel, tegevusvaldkond, eelistatud suhtluskanal jms);

                  Kliendisuhtega seotud andmed: Täienduskeskuse Teenuste (sh finantseerimistoodete) kasutamist puudutav teave, Kliendi sõlmitud Lepingute, esitatud tellimuste ning kliendikontaktide üksikasjad, arved ja nendega seotud info (nt makseandmed jms;

                  Ülaltoodud Andmete loend ei ole lõplik. See tähendab, et mõistlikul vajadusel ja mõistlikus ulatuses võib Täienduskeskus töödelda Lepingu täitmise ja Lepingu täitmise tagamise eesmärgil ka ülal nimetamata Andmeid.

 1. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 16.07.2018.a. antud Nõusolekute kohta.

Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.

Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et Täienduskeskus kasutab Andmeid:

 • Kliendi Teenuste, eelistuste analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi koolitusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja;
 • Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga).
 • Klient on andnud, või tal on võimalik anda, Täienduskeskusele nõusoleku Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Kliendi tahteavalduse või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega.

                  Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. Täienduskeskus viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest Täienduskeskusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni.

                  Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab Täienduskeskus Andmeid Teenuse osutamise eesmärgil alljärgnevaks:

 • Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks ning uute teenuste välja töötamiseks;
 • Kliendile Teenuste kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel;
 • Täienduskeskus võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:
 • Kliendi ja tema poolt volitatud isiku või kontaktisiku ning Kasutaja nimi, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber, faksinumber ja asukoha andmed;
 • Kliendi krediidivõimelisuse, maksedistsipliini/ võlgnevusega seotud andmed;
 • Teave Kliendi poolt Täienduskeskuse teenuste tarbimist puudutavate üksikasjade kohta (sh Teenuste liikide lõikes kasutamise maht, kogus, viis, aeg jms (näiteks läbitud koolituse aeg);
 • Kliendi poolt e-Keskkonna või selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ning küpsiste abil kogutud info;
 • Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta);
 • Teistelt isikutelt seaduslikul alusel saadud andmed (nt ASi Krediidiinfo poolt kogutavad andmed).
 1. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 16.07.2018.a. antud Nõusolekute kohta.

Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.

                  Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega, keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti) pakkumiste saatmine.

                  Kliendi Andmete turundusliku kasutamise nõusolekust tulenevalt võib Täienduskeskus edastada Kliendile suunatud pakkumisi ka Täienduskeskusele teatavaks saanud Kliendile, kellele Klient on võimaldanud kasutada Täienduskeskuse Teenuseid Kliendi vastutusel Kliendi ja Täiendusekeskuse vahel sõlmitud Lepingu alusel ning Täienduskeskuse ärikliendi esindajale või kontaktisikule ilma nende eelneva nõusolekuta. Nendel isikutel on võimalik keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti) pakkumiste saatmine e-kirjas toodud juhiseid järgides või muul Täiendusekeskuse poolt pakutaval elektroonilisel viisil.

 1. Andmete säilitamise aeg

                  Täienduskeskus säilitab Andmeid nii kaua kui on vajalik Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või Õigusaktis ettenähtud tähtajani.

 1. Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses

Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus:

 • saada Täienduskeskuselt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;
 • nõuda Täienduskeskuse poolt sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist ja kustutamist;
 • nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule;
 • pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;
 1. Täienduskeskuse poole pöördumise võimalused

Klient saab pöörduda Täienduskeskuse poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes järgmistel kontaktidel: telefoni teel numbril 509 4137 ning e-kirja teel aadressil info@taienduskeskus.ee

 1. Küpsiste kasutamine Täienduskeskuse e-Keskkondades

Nagu enamikel internetilehekülgedel, on ka Täienduskeskuse e-Keskkondades kasutusel küpsiste tehnoloogia. Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-Keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-Keskkonna kasutuskorral e- Keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine ilma teda identifitseerimata (anonüümselt) ning pakkuda kasutajale personaalset ja mugavamat e-Keskkonna kasutuskogemust (nt säilitades kasutaja eelistused ja huvid jne), ning analüüsides ja arendades e-Keskkonnas pakutavaid Teenuseid ning, suunates pakkumisi ja reklaame.

Käesolev Andmete kasutamise põhimõtted jõustuvad Täienduskeskus´e ja kõikide Klientide suhtes 16.07.2018.a. Täienduskeskus´el on õigus muuta Andmete kasutamise põhimõtteid ühepoolselt vastavalt Õppekorraldustes toodule.