Kvaliteedi tagamise tingimuste üheks aluseks on võetud HTM-i poolt koostatud „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täiendkoolitusasutustele“.

Täienduskeskus on koondnimi ettevõtetele: TK Täienduskeskus OÜ, Täienduskeskus MTÜ, Täiskasvanute Täienduskeskus OÜ. Edaspidi kasutatakse kvaliteedi tagamise tingimustes koondnime Täienduskeskus. Antud kvaliteedi tagamise tingimusi kohaldatakse kõigis ülaltoodud juriidiliste isikute koolituste juures.

Täienduskeskus järgib täies osas kvaliteedi tagamise tingimusi.

Täienduskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

  1. Koolituse väljatöötamisel jälgitakse koolituse terviklikku koolitusprotsessi.
  2. Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamisel ja rakendamisel võetakse kasutusele protsessikeskne lähenemisviis.
  3. Täienduskeskus määrab regulaarselt kindlaks, millisel määral iga tööprotsess loob õppijale väärtust.
  4. Täienduskeskus viib regulaarselt läbi enesehindamist. Hindamise käigus selgitatakse välja ettevõtte tugevused ja parendamist vajavad valdkonnad ning hinnatakse saavutatud taset.
  5.  Koolitajate kvaliteedi tagamine

Täienduskeskus teeb koostööd koolitajatega, kes on oma valdkonna spetsialistid/ eksperdid/professionaalid/praktikud. Lisaks omavad oma valdkonna kõrgemat haridust, enamus omavad täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni. Selleks esitavad kõik koolitajad haridust/kogemusi tõendavad dokumendid, mis säilitatakse etteantud korrale.

    6. Õppekavade kvaliteet

Õppekavade koostamisel lähtub Täienduskeskus täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Õppekavad koostatakse õppija vajadustest lähtuvalt.

Täienduskeskus poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel iga koolituse juures ning eraldi menüüvaliku punktis õppekavad.

Täienduskeskus õppekavad hõlmavad vähemalt allolevaid andmed:

1) õppekava nimetus

2) õppekava koostamise alus; lähtume kutsestandardist ja sihtgruppi vajadustest

3) õppe eesmärk

4) õpiväljundid

5) õppekavarühm

6) sihtgrupp

7) vastavalt õpiväljundite saavutamiseks vajaminevad õpingute alustamise tingimused

8) õppe kogumaht sisaldab: auditoorne, praktiline ja iseseisva töö osakaalu

9) õppe sisu

10) õppekeskkonna kirjeldus

11) õppemeetod

12) õppematerjalide loend

13) õpingute lõpetamise tingimused

14) õpiväljundite hindamismeetodid

15) õpingu järgselt väljastatav(ad) dokument(did)

16) koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus tuuakse välja koolituse üldinformatsiooni  juures.

7. Koolituste järgselt hindab ja analüüsib Täienduskeskus koolitajate töö tulemust õppijate tagasiside alusel. Tagasiside edastatakse õppurile peale koolitust paberkandjal või e-kirja teel või suunatakse tagasiside edastamise e-keskkonda. Lähtuvalt tagasisidest edastatakse antud info koolitajale suuliselt ja kirjalikult, mille järgselt tehakse analüüs ning parendustegevused. Tagasiside edastamisega annab õppur nõusoleku tagasiside avaldamiseks anonüümsena, kui ei ole kokku lepitud teisiti, Täienduskeskus kodulehel või teistes avalikes kanalites.

8. Lähtuvalt koolitusel osalenud õppija tagasisidest koolitusele garanteerime pöördumise järgselt koolitustasu tagasimakse, kui kõigi õppijate keskmine tagasiside hinne koolitusele on madalam kui 5 (10 palli süsteemis).

9. Täienduskeskus peab oluliseks töötajate omavahelise koostöö parendamist. Selleks viiakse läbi erinevaid protsesse: koosolekud, arenguvestlused.

10. Täienduskeskus hoiab end kursis haridusmaastikul toimuvate muudatustega ning muudatusi juurutatakse ettevõtte edaspidistes tegevustest.

11. Täienduskeskus  hindab koolitajate panust õppeprotsessi ning tunnustab vähemalt kord aastas parimaid koolitajaid.

12. Õpikeskkonna kvaliteet

Täienduskeskus poolt läbiviidavad koolitused toimuvad ettevõtte oma koolitusklassis või renditakse koolitusruumid hinnatud koostööpartneritelt. Kõik ruumid vastavad Töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele ning puudujääkide osas vastutab rendile andja. Koolitusruumid on kaasaegsed ja on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ning pabertahvliga. Koolitusruumi õppekohtade paigutuse määrab koolitaja vastavalt parema õpikeskkonna loomisele. Veebikoolitused toimuvad veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab koolituse läbiviimisel kasutada kõiki õpimeetodeid. Veebikoolitusel osalemiseks peab kliendil olema arvuti, kaamera, mikrofon ning interneti ühendus.

13. Koolitusjärgselt väljastatavale dokumendile.

Koolituse järgselt väljastatakse õppijale tunnistus ja/või tõend ja/või plastikkaart.
Paberkandjal tunnistusele märgitakse  järgmised andmed:

1) õppija nimi;

2) õppija isikukood;

3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;

4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;

5) õppekava nimetus;

6) täienduskoolituse toimumise aeg, koht ja maht;

7) tõendi, tunnistuse, plastikkaardi väljaandmise koht ja kuupäev;

8) tõendi, tunnistuse number;

9) koolitaja(te) nimed.

10) Tunnistusel, tõendil või selle lisas märgitakse õppekava alusel omandatud õpiväljundid. Tuuakse välja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid, mis on sätestatud õppekavas

11) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 8 nimetatud andmed võib märkida ka tunnistuse või tõendi lisas

12) Tunnistuse või tõendi allkirjastab selleks määratud vastutav isik.

13) Tunnistused ja tõendid kinnitatakse ettevõtte pitseriga.

14) Tunnistuste/tõendite/plastikaartide osas peetakse väljastatud dokumentide registrit. Igal dokumendil on ainukordne numbriline tähis.

15) lähtuvalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse tunnistusele lõpptähtaeg.

Plastikaardil tuuakse välja järgnevad andmed:

1) õppija nimi;

2) õppija isikukood;

3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;

4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;

5) õppekava nimetus;

6) plastikkaardi väljaandmise kuupäev, mis on seotud koolituse toimumise ajaga;

7) plastikkaardi number;

8) lähtuvalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse plastikkaardile/tunnistusele/tõendile lõpptähtaeg, koolitaja kvalifikatsiooni tõendav number.

14. Vaidluste lahendamise kord

14.1. Kõik erimeelsused püütakse lahendada osapoolte rahumeelsete läbirääkimiste teel.

14.2. Kõigil Täienduskeskus õppijatel, seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel on õigus esitada ettepanekuid ja osutada parendamist vajavatele tegevustele.

14.3. Kõik pöördumised parendamistegevuse tarbeks peavad olema esitatud kirjalikus vormis, need registreeritakse ning dokumenteeritakse vastavas kaustas.

14.4. Teistes vormides pöördumisi võetakse arvesse, kuid neid ei registreerita ja neile ei vastata kirjalikus vormis.

14.5. Kõigile kirjalikus vormis esitatud parendamistegevuse ettepanekutele ja tähelepanekutele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva möödudes alates pöördumise registreerimisest. Vastus edastatakse pöördujale sobilikus vormis.

14.6. Pöördumise lahendamise protsessi kaasatakse asjasse puutuvad isikud ning  juhatuse liige.

14.7. Juhatuse liige teeb vastavalt vajadusele koosoleku, kus arutatakse läbi esitatud parendusettepanekud ning vajadusel nende lahendamise tegevused.

14.8. Kinnitatud parendusettepanekud võetakse arvesse ettevõtte töö korraldamisel ning edasiste tegevuste planeerimisel.

14.9.Erimeelsused, mida ei õnnestu lahendada rahumeelse läbirääkimise teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras Tartu Maakohtus.

15. Täienduskeskus  kvaliteedi tagamise tingimused kehtivad alates 17.07.2018.a.

16. Täienduskeskus  kvaliteedi tagamise tingimuste muudatus kehtib alates 14.05.2021.a.