1. Üldine:
1.1. Täienduskeskus on koondnimi ettevõtetele:
TK Täienduskeksus OÜ reg.nr 14526237, majandustegevuse teade nr 203279;
Täienduskeskus MTÜ reg.nr 80547117, majandustegevuse teade nr 202177;
Täiskasvanute Täienduskeskus OÜ reg.nr 16041461, majandustegevuse teade nr 217771.
1.2. Edaspidi kasutatakse kvaliteedi tagamise tingimustes koondnime Täienduskeskus.
1.3. Antud kvaliteedi tagamise tingimusi kohaldatakse kõigis ülaltoodud juriidiliste isikute koolituste juures.
1.4. Täienduskeskus´e poolt korraldataval koolitusel koheldakse õppijaid võrdväärselt samade tingimuste alusel.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine
2.1. Täienduskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist. Lisaks õigusaktidele on arvestatud õppekavade koostamisel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjale, juhendmaterjal täienduskoolitusasutuse pidajale ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.
2.2. Täienduskeskus´e poolt väljatöötatud õppekavad on leitavad kodulehel: õppekorraldus-õppekavad
2.3. Täienduskeskus´e õppekavades on välja toodud järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava koostamise alus;
4) õppe eesmärk;
5) õpiväljundid;
6) sihtgrupp;
7) õppe alustamise tingimused (kui õpiväljundite saavutamise eelduseks on tingimus(ed) vaja kehtestada);
8) õppe kogumaht sisaldab: auditoorne, praktiline ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetodid;
12) õppematerjalide loend;
13) õppevahendite loend (kui õppevahendid on õppekava lahutamatuks osaks);
14) õppeprotsessi kirjeldus;
15) õpingute lõpetamise tingimused;
16) õpiväljundite hindamismeetodid;
17) õpingu järgselt väljastatav(ad) dokument(did);
18) koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- ja/või töökogemus.
2.4. Täienduskeskus´e õppekavad koostatakse sihtgrupi ja õppija vajadus(t)est lähtuvalt. Kutsestandardiga seotud õppekavade juures on välja toodud kirjeldatud kompetentsi viide.
2.5. Täienduskeskus jätab õiguse teha õppekavas muudatusi koostöös koolitaja(te)ga.
2.6. Käimasolevate koolituste õppekavad läbitakse kinnitatud õppekava alusel.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine
3.1. Täienduskeskus teeb koostööd koolitajatega, kes on oma valdkonna spetsialistid ja praktikud omades erialast haridust, töökogemust eksperdid/professionaalid/praktikud. Mitmed koolitajad omavad täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni.
3.2. Koolitajate kvalifikatsiooni puudutavad dokumendid säilitatakse vastavalt Täienduskeskuse korrale.
3.3. Koolitaja poolt läbi viidud koolituse kvaliteedile annavad õppijad hinnangu täites peale koolitust paberkandjal, e-kirja teel või kodulehe kaudu täites tagasiside vormi.
3.4. Koolituste järgselt hindab ja analüüsib Täienduskeskus koolitajate töö tulemust õppijate tagasiside alusel. Lähtuvalt tagasisidest edastatakse antud info koolitajale suuliselt ja/või kirjalikult, mille järgselt tehakse analüüs ning parendustegevused. Tagasiside edastamisega annab õppur nõusoleku tagasiside avaldamiseks avalikult/anonüümsena, kui ei ole kokku lepitud teisiti, Täienduskeskus kodulehel või teistes avalikes kanalites.
3.4. Täienduskeskus´e juhatuse liige viib koolitajatega läbi vähemalt kord aastas pikema koolituse kvaliteedivestluse.
3.5. Koostöös koolitajatega tehakse vajadusel parendustegevusi koolituste kvaliteedi tõstmiseks.
3.6. Täienduskeskus pakub koolitajatele enesetäiendamiseks täienduskoolitusi, mis on seotud läbiviidavad koolitusteemaga või enesearenguga.
3.7. Täienduskeskus  hindab koolitajate panust ning tunnustab vähemalt kord aastas parimaid koolitajaid.

4. Õppekeskkonna kvaliteet
4.1.Täienduskeskuse koolituskalender pannake kokku järgides 6 kuu tsüklit. Koolitused on avaldatud kodulehel menüüpunktis koolituskalender
4.2. Koolituskalendrist on võimalik valida koolitusi tuginedes koolitusvaldkonnale.
4.3. Koolitusgrupid koosnevad õppijate sarnastest vajadustest.
4.4. Kõigi õppijate või kontaktisikutega võetakse enne koolitust ühendust, täpsustamaks ootusi koolitusele ning esilekerkinud küsimustele vastamiseks.
4.5. Koolitusele registreerumise järgselt saadetakse õppijale kinnituskiri, kus on välja toodud täpne koolitust puudutav informatsioon ning koolituse ajakava. Avalike koolituste ajakava kajastub koolituse päevakavas, mis on toodud välja kodulehel.
4.6. Täienduskeskus omab koolitusruumi Betooni 9, III korrus, ruum nr 382, kus on olemas kõik vajaminev mööbel ning tehnika koolituse läbiviimiseks: data-.projektor, kõlarid, wifi ning lisaks pabertahvel. Vajadusel renditakse koolitusruumid hinnatud koostööpartneritelt: Hestia hotell Susi , Hestia Hotel Europa ja teistelt koostööpartneritelt üle Eesti. Kõik ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele, töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele. Koolitusruumid on kaasaegsed ja on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ning pabertahvliga.
4.7. Koolitusruumi õppekohtade paigutuse määrab koolitaja vastavalt parema õpikeskkonna loomisele.
4.8. Täienduskeskuse poolt korraldatavad veebikoolitused toimuvad reaalajas veebiplatvormil zoom või mõnel muul platvormil (nimetatud platvorm on toimuva koolituse juures märgitud).
4.9. Kvaliteetsema õppekeskkonna loomiseks veebikoolitusel on õppijal soovitatud osaleda veebikoolitusel sülearvutiga, kuhu on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Osaledes veebikoolitusel kaamerata, palume sellest eelnevalt informeerida. Mikrofoni kasutamine on veebikoolitusel kohustuslik. Veebikoolitusel on võimalik osaleda nutitelefoni, tahvelarvutiga kuhu on kaamera sisse ehitatud, kuid eelnevalt on vajalik alla laadida zoomi või mõne teise veebiplatvormi äpp. Mikrofon on vajalik lisada, kui seda kasutatavas vahendis pole.
4.10. Õppematerjalid saadetakse õppijale e-kirjaga või prinditakse enne koolituse algust välja.
4.11. Avalike koolituste õppijatel on võimalus meie koostööpartnerite juures einestada. Kohvipausi korraldame koolituse esimese tsükli lõpuks ehk peale 1,5 tundi koolituse algusest.

5. Koolituse tagasiside
5.1. Koolituse käigus ning koolituse järgselt saavad õppijad anda koolitusele tagasisidet koolitajale suuliselt või paberkandjal, e-kirja teel või kodulehe kaudu täites tagasiside vormi.
5.2. Koolituste järgselt hindab ja analüüsib Täienduskeskus koolitaja ja koolituse sisu õppijate tagasiside alusel. Lähtuvalt tagasisidest edastatakse antud info koolitajale suuliselt ja/või kirjalikult, mille järgselt tehakse analüüs ning parendustegevused.
5.3. Tagasiside edastamisega annab õppur nõusoleku tagasiside avaldamiseks avalikult/anonüümsena, kui ei ole kokku lepitud teisiti, Täienduskeskus kodulehel või teistes avalikes kanalites.

6. Koolitusjärgselt väljastatav dokument
6.1. Koolituse järgselt väljastatakse õppijale digi-tunnistus ja/või digi-tõend ja/või plastikkaart (edaspidi tunnistus/tõend).
Tunnistusele ja tõendile märgitakse  järgmised andmed:
1) õppija ees- ja perekonnanimi;
2) õppija isikukood;
3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;
4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
5) õppekava nimetus;
6) täienduskoolituse toimumise aeg, koht ja maht;
7) tunnistuse/tõendi, plastikkaardi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse/tõendi,number;
9) koolitaja(te) nimed.
10) Tunnistusel, tõendil või selle lisas märgitakse õppekava alusel omandatud õpiväljundid. Tuuakse välja õpiväljundite saavutatuse hindamise viis(id), mis on sätestatud õppekavas.
11) Vajadusel väljastatakse tunnistusele või tõendile lisa, kuhu märgitakse õppija nimi ja isikukood.
12) Tunnistuse või tõendi allkirjastab selleks määratud vastutav isik.
13) Tunnistused ja tõendid kinnitatakse ettevõtte pitseriga.
14) Tunnistuste/tõendite/plastikaartide osas peetakse väljastatud dokumentide registrit. Igal dokumendil on ainukordne numbriline tähis.
15) lähtuvalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse tunnistusele lõpptähtaeg.

Plastikaardil tuuakse välja järgnevad andmed:
1) õppija nimi;
2) õppija isikukood;
3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;
4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
5) õppekava nimetus;
6) plastikkaardi väljaandmise kuupäev, mis on seotud koolituse toimumise ajaga;
7) plastikkaardi number;
8) lähtuvalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse plastikkaardile/tunnistusele/tõendile lõpptähtaeg, koolitaja kvalifikatsiooni tõendav number.

7. Vaidluste lahendamise kord
7.1. Kõik erimeelsused püütakse lahendada osapoolte rahumeelsete läbirääkimiste teel.
7.2. Kõigil Täienduskeskus´e õppijatel, seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel on õigus esitada ettepanekuid ja osutada parendamist vajavatele tegevustele.
7.3. Kõik pöördumised parendamistegevuse tarbeks peavad olema esitatud kirjalikus vormis, need registreeritakse ning dokumenteeritakse vastaval sisekorrale.
7.4. Teistes vormides pöördumisi võetakse arvesse, kuid neid ei registreerita ja neile ei vastata kirjalikus vormis.
7.5. Kõigile kirjalikus vormis esitatud parendamistegevuse ettepanekutele ja tähelepanekutele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva möödudes alates pöördumise registreerimisest. Vastus edastatakse pöördujale sobilikus vormis.
7.6. Pöördumise lahendamise protsessi kaasatakse asjasse puutuvad isikud ning  juhatuse liige.
7.7. Juhatuse liige teeb vastavalt vajadusele koosoleku, kus arutatakse läbi esitatud parendus-ettepanekud ning vajadusel nende lahendamise tegevused.
7.8. Kinnitatud parendusettepanekud võetakse arvesse ettevõtte töö korraldamisel ning edasiste tegevuste planeerimisel.
7.9. Erimeelsused, mida ei õnnestu lahendada rahumeelse läbirääkimise teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras Tartu Maakohtus.
7.10. Täienduskeskus kvaliteedi tagamise tingimused on intellektuaalne omand, millele tuginedes on keelatud mistahes osa kasutada ilma Täienduskeskus juhatuse nõusolekuta.

Täienduskeskus  kvaliteedi tagamise tingimused kehtivad alates 17.07.2018.a.
Täienduskeskus  kvaliteedi tagamise tingimuste muudatus kehtib alates 17.04.2024.a.