Täienduskeskus on koondnimi ettevõtetele: TK Täienduskeskus OÜ, Täienduskeskus MTÜ, Täiskasvanute Täienduskeskus OÜ. Edaspidi kasutatakse õppekorraldustingimustes koondnime Täienduskeskus. Antud õppekorraldustingimusi kohaldatakse kõigis ülaltoodud juriidiliste isikute koolituste juures. Õppekorralduse tingimused sätestavad õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimusi, korda ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimusi ja korda ning teised õppe korraldamiseks olulisi tingimusi. Tingimused lähtuvad Täiskasvanute koolituse seadusest, Täienduskeskus põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.

 1. Täienduskeskus on esitanud majandustegevuse teate ( TK Täienduskeksus OÜ reg.nr 14526237, majandustegevuse teade nr 203279; Täienduskeskus MTÜ reg.nr 80547117, majandustegevuse teade nr 202177; Täiskasvanute Täienduskeskus OÜ reg.nr 16041461, majandustegevuse teade nr 217771) ning seaduslikuks tegevuseks muud olulised dokumendid. Täienduskeskus korraldab koolitusi üle Eesti. Koolitused avaldatakse kodulehel (www.taienduskeskus.ee) koolituskalendris. Täienduskeskus korraldab kliendivajadustest lähtuvaid asutusesiseseid koolitusi.
 2. Koolituse kestvus. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga. Avalikud koolituste kestvuse aeg on välja toodud koolituse info juures akadeemilist tundi. Asutusesiseste koolituste toimumise aeg lepitakse eraldi kokku.
 3. Täienduskoolitusele vastuvõtmise/registreerimise tingimused ja kord
  Registreerumine koolitusele:
  3.1. kodulehe kaudu www.taienduskeskus.ee väljavalitud koolituse juures registreerimise lingi kaudu.
  3.2. saates e-kirja Täienduskeskus e-posti aadressil: info@taienduskeskus.ee või helistades telefonil +372 509 4137.
  3.3. Koolitusele lõplikuks registreerumiseks on vajalik info: õppija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, isikukood, arve saaja e-posti aadress, arve saaja nimi, koolituse nimi ja toimumisaeg ning veebikoolitusel/e-õppes osalemiseks õppija e-posti aadress.
  3.4. Koolitusele registreerumiseks  vajalik õppija isikukood on vajalik koolituse järgselt väljatatava dokumendi digitunnistuse ja/või digi-tõendi väljastamiseks (nõue: Täienduskoolituse standard § 3 lõige 3) Õppija, kes on Eesti Töötukassa klient ning soovib osaleda Eesti Töötukassa koolituskaardi alusel, on vajalik isikukood registreerumiseks Eesti Töötukassa portaalis. Eesti Töötukassa koolituskaardiga õppijate puhul arvestatakse Eesti Töötukassa koolituskaardi põhimõtteid.
  3.5. Peale registreerumise saamist saadetakse registreerumise kinnituskiri registreerija e-posti aadressile.
  3.6. veebikoolitusel/e-õppes osalemiseks kehtivad koolitusele registreerimiseks samad nõuded.
  3.7. Koolitusele registreerumist võrdsustatakse arve tasumise kinnitusena.
 1. Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine ning tagastamine. Soodustused. Tulumaksusoodustus.
  4.1. Koolituse eest tasumine toimub Täienduskeskuse poolt esitatud arve alusel ning seal viidatud rekvisiitide järgi. Arve edastatakse kliendi poolt antud arve saamise e-posti aadressile. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust või arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.
  4.2. Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul või e-arvena. Arve tuleb maksta maksetähtajaks. Maksetähtaja ületamisel kuni 45 päeva ja/või hoolimata Täienduskeskus´e poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
  4.3. Erandkorras on võimalik pikemate koolituste eest, kokkuleppel koolitusfirmaga, tasuda koolituse eest osade kaupa, milleks esitatakse vastavasisuline avaldus, mis tuleb edastada e-posti aadressile info@taienduskeskus.ee. Koolituse viimase osamakse arve tuleb tasuda koolituse lõpuks.
  4.4. Asutusesiseste koolituste puhul esitatakse koolituspäeva(de) eest broneermisarve a´50€ lisandub käibemaks, mis arvestatakse lõpparvest maha.
  4.5. Õppetasust vabastamise otsustab Täienduskeskus´e juhatus. Õppetasust vabastamiseks tuleb esitada juhatuse vastavasisuline põhjendatud avaldus, mis tuleb edastada e-posti aadressile info@taienduskeskus.ee. Juhatuse otsus edastatakse kirjalikus vormis avalduse esitajale.
  4.6. Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt juhatuse otsusele.
  4.7. Koolitustele kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse info juures.
  4.8. Tulumaksu soodustust saab rakendada õppekavadele, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Tulumaksu soodustuse saamiseks peab õppija koolituse alguses esitama vastavasisulise avalduse, mis tuleb edastada e-posti aadressile info@taienduskeskus.ee.
  4.9. Õppetasu sisaldab koolitust, õppematerjale, digi-tunnistust või digi-tõendit, lisaks on kontaktõppe koolitustel üks kohvipaus.
  4.10. TK Täienduskeskus OÜ on käibemaksukohuslane. Täienduskeskus MTÜ ja Täiskasvanute Täienduskeskus OÜ ei ole käibemaksukohuslased.
 1. Koolitusel osalemine, edasilükkamine, loobumine, väljaarvamine
  5.1. Koolitusel osalemise kinnitab õppija oma ees- ja perekonnanimega ning allkirjaga vastaval registreerimislehel. Nime palume kirjutada selgelt loetavana või trükitähtedega. Eesti Töötukassa klienditel tuleb lisaks allkirjastada Tööturukoolituse osavõtuleht
  5.2. Täienduskeskus on õigus koolitus vähese huvi korral ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerinuid informeeritakse koheselt vastava otsuse tegemisest.
  5.3. Koolitusele mitteilmumise korral arvatakse õppija koolituse nimekirjast välja. Tasutud arvet koolitusele mitteilmumise korral ei tagastata.
  5.4. Teatades Täienduskeskust mitteosalemisest vähemalt 5 päeva ette, siis on võimalik õppijal osaleda järgmisel samasugusel koolitusel või teisel väljavalitud koolitusel. Vastavalt väljavalitud uue koolituse tasule tuleb teostada juurdemakse või ülejääv koolitustasu kantakse järgmise koolituse ettemaksuks.
  5.5. Koolitusel tuleb osaleda täies mahus, kui ei ole osalemise lävendit sätestatud teisiti. Koolitused, mis lõpevad testi või praktikumiga tuleb läbida vähemalt 80% ulatuses tunnistuse saamiseks. Testi ja/või praktikumi mittetegemisel või osalise tulemusega väljastatakse õppijale digi-tõend.
  5.6. Koolitusel osalemise loobumisest teatamise korral rohkem kui  6 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust.
  5.7. Koolitusel osalemise loobumisest  teatamise korral 3 kuni 5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 75 % koolituse tasust.
  5.8. Koolitusel osalemisest loobumisest teatamine kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.
 1. Täienduskoolituse järgselt väljastatav dokument
  6.1. Koolituse järgselt väljastatakse igale täienduskoolituses osalenud õppijale tunnistus või tõend ning teatud koolituste järgselt väljastatakse soovi korral plastikkaart.
  6.2. Tunnistus väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel:
  Täienduskoolituse täies mahus läbimise järgselt väljastatakse õppijale tunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel õppija saavutas need.
  6.3. Tõend väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel:
  Täienduskoolituse täies mahus osalemise järgselt või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud õpiväljundeid.
  6.4. Alates 01.03.2021 Täienduskeskus väljastab tunnistusi ja tõendeid elektrooniliselt (digi-tunnistus ja digi-tõend) ette antud e-posti aadressile.
  6.5. Tunnistuse või tõendi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel 2 kuud peale koolituse toimumist väljastatakse Täienduskeskus poolt täienduskoolituse läbinud õppijale tema avalduse alusel vastava koolituse tunnistuse või tõendi duplikaat.
  6.6. Tunnistuse või tõendi duplikaat vormistatakse ja väljastatakse sarnaselt  originaaltunnistuse või -tõendiga.
  6.7. Tunnistuse, tõendi ja muu keelse (inglise keelse, vene keelse) tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hind on 8 eurot, lisandub käibemaks.
  6.8. Teatud täiendkoolituse järgselt väljastatakse õppijale lisaks tunnistusele plastikkaart. Koolitused, mille järgselt väljastatakse plastikkaart on antud märge tehtud koolituse info juurde.
  6.9. Plastikkaardi soovi avaldamisel peale koolituse toimumist, hiljem kui 3 päeva, tuleb tasuda 15 eurot, lisandub käibemaks.
  6.10. Plastikkaardi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse duplikaat, mille hind on 15 eurot, lisandub käibemaks.
  6.11. Rahvusvahelise plastikkaardi väljastamise hind on 20 eurot, lisandub käibemaks.  Rahvusvahelise plastikkaardi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse duplikaat, mille hind on 20 eurot, lisandub käibemaks.
 1. Täiendav info
  7.1. Koolitusele antav garantii kehtestatakse Täienduskeskus kvaliteedi tagamise korra alusel.
  7.2.Täienduskeskus ei vastuta koolituse osaleja tervisliku seisundi ja võimalike terviskahjude eest. Seejuures Täienduskeskus  järgib ning täidab rangelt töötervishoiu-ja tööohutusalaseid reglemente ning vabariigi valitususe poolt kehtestatud nõudeid täienduskoolituste läbiviimisel.
  7.3. Asjaajamise keel on eesti keel. Õpet viiakse läbi vastavalt õppekavas sätestatud tingimustel.
  7.4. Õppekorralduse tingimuste lahutamatuks osaks on Andmete kasutamise põhimõtted (LISA).
  7.5. Täienduskeskus õppekorralduse tingimused on intellektuaalne omand, millele tuginedes on keelatud mistahes osa kasutada ilma Täienduskeskus juhatuse nõusolekuta.

Õppekorralduse tingimused kehtivad alates 17.07.2018.a.
Õppekorralduse tingimuste muudatus kehtib alates 13.11.2023.a.