Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava isiku koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Tuleohutuse seadus

Õppe eesmärk: Anda organisatsioonis tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised  tuleohutusaruande koostamiseks ja esitamiseks.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • mõistab enesekontrolli vajalikkust;
  • saab ülevaate erinevatest dokumentidest;
  • teab, kuidas hinnata paigaldiste töövalmidust.

Koolituse sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete ja asutuste tuleohutusaraunde koostamise eest vastutavad isikud.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 12:15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  •  Enesekontrolli mõiste ja eesmärk, tuleohutusaruande koostamine
  •  Tuleohutuse korraldamine organisatsioonis, vastutuse jaotus
  •  Korralduslik dokumentatsioon
  •  Ehituslike tuleohutusnõuete tagamise kontrollimine
  •  Erinevad paigaldised, nende töövalmiduse hindamine
  •  Erinevad tuleohutusalased koolitused, nende korraldamine ja läbiviimine

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded.

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi. Saanud positiivse tulemuse. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatisoon:
Kalju Õunmann – On tuleohutusspetsialist, omab kutsetunnistust nr 156150, tuleohutusvaldkonna konsultant. Kalju on omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Lisaks on ta läbinud mitmeid töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanute koolitaja kursuseid, sh viimati Sisekaitseakadeemia täienduskoolituse “Õppimist toetav õpetamine”. 2005. aastal anti talle Päästeteenistuse missioonimedal ja 2007. aastal Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri projektis
„Kodu tuleohutuks” osalemise eest. Kalju on spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste korraldamisele ning tal on koolitajakogemust üle 20 aasta.

Koolituse lõpus väljastatavad dokument:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 12.02.2020