Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava isiku koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Tuleohutuse seadus

Õppe eesmärk: Anda organisatsioonis tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised  tuleohutusaruande koostamiseks ja esitamiseks.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • mõistab enesekontrolli vajalikkust;
  • saab ülevaate erinevatest dokumentidest;
  • teab, kuidas hinnata paigaldiste töövalmidust.

Koolituse sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete ja asutuste tuleohutusaraunde koostamise eest vastutavad isikud.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal või digitaalselt.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 12:15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  •  Enesekontrolli mõiste ja eesmärk, tuleohutusaruande koostamine
  •  Tuleohutuse korraldamine organisatsioonis, vastutuse jaotus
  •  Korralduslik dokumentatsioon
  •  Ehituslike tuleohutusnõuete tagamise kontrollimine
  •  Erinevad paigaldised, nende töövalmiduse hindamine
  •  Erinevad tuleohutusalased koolitused, nende korraldamine ja läbiviimine

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded.

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Teoreetilise päeva lõpus tuleb sooritada kirjalik test (positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses).

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Puudub.

Hindamiskriteerium: Puudub.

Koolitaja kvalifikatisoon:

Kalju Õunmann

Koolituse lõpus väljastatavad dokument:

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 12.02.2020