Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused.
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, §91 .
Õppe eesmärk: Anda õppijatele teadmised, kuidas töökeskkonnas psühhosotsiaalseid ohutegureid ennetada, märgata, hinnata ning mis on nende toetavad tegevused.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
– saab ülevaate õiguslikest alustest
– mõistab kuidas tuvastada ja hinnata erinevaid psühhosotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas
– rakendab erinevaid abinõusid ja meetodeid ohutegurite ilmnemisel
– oskab määrata riskianalüüsis psühhosotsiaalsete ohutegurite tasemeid
– saab toetavate tegevuste juhiseid töötajate juhendamiseks
Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, -nõukogu liikmed, ettevõtte juhid, personalijuhid ja teised antud teemast huvitatud inimesed.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas – ühiskonna muutuste mõju psühhosotsiaalsetele teguritele;
  • Tööaeg  psühhosotsiaalse tegurina – s.h. paindlik tööaeg, kaugtöö, öötöö, mitme tööandja juures töötamine
  • Psühhosotsiaalsete ohutegurite tuvastamine ja hindamine teoorias ja praktikas;
  • Riskianalüüsi läbiviimine – töötajate küsitlused jms. meetodid;
  • Töötaja tervisekontroll psühhosotsiaalsete ohutegurite korral;
  • Töötaja juhendamine psühhosotsiaalsete ohutegurite maandamiseks

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Arutelud, diskussioonid. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on osalenud aruteludes, diskussioonides. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutusestes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes täitis koolituse lõpetamise tingimused ning õpiväljundid said saavutatud.

Õppekava on kinnitatud: 07.08.2019