Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kõrgustel töötamine kuni 30 meetrit

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 , määrus nr 377. Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised ohutuks kõrgustes kuni 30 m töö tegemiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab kõrgustes töötamise ohutusvarustust: kiivrid, kindad, erinevad traksid, saapad jne;
  • Saab ülevaate, kuidas kontrollida üle oma varustus enne kõrgustesse tööle asumist;
  • Teab kuidas liikuda ohutult üles ja tulla ohutult maapeale tagasi;
  • Teab kui palju ja milliseid tööriistu tohib kõrgustesse kaasa võtta ja kui palju kaaluliselt;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, ehitusobjekti koordinaatorid, teised kõrgustes töötamisega kokkupuutuvad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat, koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppematerjalid:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Õppeprotsess: Koolitus toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9.00, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

  • Seadusandlus, mis reguleerib kõrgustes töötamist
  • Isikukaitsevahendid, kus-mida ja kuidas kasutada
  • Isikukaitsevahend versus ohutusvarustus
  • Redelitel töötamise ohutus ning kasutamine
  • Erinevad korvtõstukid ja nendel töötamine
  • Töölavad, tellingud ja nendel töötamine.

Õppemeetodid: loeng, õppevideode vaatamine, praktilised ülesanded ja harjutused.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Koolituse lõpus tuleb sooritada kirjalik test (positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 75% ulatuses).

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test koosneb 12 valikvastustega küsimusest. Makismaalselt on võimalik saada 25 punkti. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on vähemalt 76% ulatuses ehk 19 punkti.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele.
Postiivne testi tulemus on, kui õigeid vastuseid on 76% ulatuses ehk minimaalselt 19 punkti.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Natalia Andreitšenko – omab kõrgemat tehnilist haridust. On töötanud erinevates asutustes insenerina. 1996 aastast omab tööohutuse spetsialisti kogemusi. Täiskasvanuid on koolitanud üle 15 aasta. Professionaalsuse hoidmiseks läbib iga aasta erialalisi täienduskoolitusi.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 25.11.2019
Õppekava on muudetud: 29.01.2024