Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kiirgustöötajate kiirgusohutusalase koolituse õppekava
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Keskkonnaministri määrus nr 57; hambaraviassistent, tase 5 kutsestandard (kompetents: B2.8 Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias).
Õppe eesmärk: Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab kiirguse mõõtmise põhimõtteid;
  • teab kiirgusohutuse aluseid ja põhimõtteid;
  • mõistab kiirguskaitsevahendite tähtsust;
  • omab ülevaadet ioniseeriva kiirguse kasutamisest,  kiirguskaitse põhimõtetest ja kiirgusriskidest.
  • saab ülevaate, kuidas käituda avariiolukorras.

Koolituse sihtgrupp: Kiirgustöötajad, kes kasutavad erinevaid kiirgust levitavaid seadmeid
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, töötamine kiirgust levitavate seadmetega
Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.
Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
  • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
  • kiirgusohutuse põhimõtted;
  • kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised, ohutussüsteemid
  • tegutsemine avariiolukorras

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
Hindamine on mitteeristav.
Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium: Praktiliste ülesannete sooritamine.
Koolitajate kvalifikatsioon:
Alar Polt töötab keskkonnaameti kiirgusseire büroo peaspetsialistina. On hinnatud koolitaja. Täiskasvanuid koolitab aastaid.
Mare Varipuu kuni 2015 aastani töötas Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialistina. On jaganud oma teadmisi paljudele asutustele. Täiskasvanuid koolitab mitmeid aastaid.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.
Õppekava on kinnitatud: 16.09.2019