Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kemikaaliohutus: teooriast praktikani

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Biotsiidiseaduse § 382 lg 2

Õppe eesmärk: anda õppijale ülevaadet kemikaalide käitlemise ohutusnõuetets Euroopa Liidus ja Eestis, sealhulgas REACH- ja CLP-määruse nõuetest / kohustustest, samuti nende järgimiseks vajalikest tegevustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone;
  • Tunneb kemikaalide klassifitseerimise nõudeid ja märgistamist;
  • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
  • Teab ohutuskaardile esitatavaid nõudeid;
  • Seletab kemikaaliohutuse juurutamise tähtsust ettevõttes;
  • Teab enda õigusi ja kohustusi kemikaalide käitlemisel;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele kus käideldakse kemikaale

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:
10.00 REACH, CLP, KEMIKAALISEADUS
REACH – Keemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (30 min)
CLP –kemikaalide klassfitseerimine, märgistamine ja pakendamine (30 min)
Kemikaaliohutuse alased seadused ja rakendusaktid (30 min)
12.00 Ohutuskaart
Üldnõuded (30 min)
Laiendatud ohutuskaart: kokkupuutestsenaariumid, kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed            (60 min)
13.45 Kemikaaliohutuse juurutamine ettevõttes
Ohutusnõuded: kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale (45 min)
Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused (45 min)
Küsimused ja vastused

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused,

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijatele koolituse käigus või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontakttundides.

Hindamismeetod:
1. Valikvastustega test (10 küsimust)

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 21.11.2019