Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kemikaaliohutus: teooriast praktikani

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Biotsiidiseaduse § 382 lg 2

Õppe eesmärk: anda osalejatele ülevaadet kemikaalide käitlemise ohutusnõuetets Euroopa Liidus ja Eestis, sealhulgas REACH- ja CLP-määruse nõuetest / kohustustest, samuti nende järgimiseks vajalikest tegevustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone;
  • Tunneb kemikaalide klassifitseerimise nõudeid ja märgistamist;
  • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
  • Teab ohutuskaardile esitatavaid nõudeid;
  • Mõistab kemikaaliohutuse juurutamise tähtsust ettevõttes;
  • Teab enda õigusi ja kohustusi kemikaalide käitlemisel;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele kus käideldakse kemikaale

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
10.00 REACH, CLP, KEMIKAALISEADUS
REACH – Keemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (30 min)
CLP –kemikaalide klassfitseerimine, märgistamine ja pakendamine (30 min)
Kemikaaliohutuse alased seadused ja rakendusaktid (30 min)
12.00 Ohutuskaart
Üldnõuded (30 min)
Laiendatud ohutuskaart: kokkupuutestsenaariumid, kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed            (60 min)
13.45 Kemikaaliohutuse juurutamine ettevõttes
Ohutusnõuded: kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale (45 min)
Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused (45 min)
Küsimused ja vastused
15.30 Teadmiste kontroll

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused,

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontrolli käigus.

Hindamismeetod: Teadmiste kontroll testi sooritamisega.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 21.11.2019