Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Kemikaaliohutus: nõuded ja rakendusmeetmed
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Biotsiidiseaduse § 382 lg 2
Õppe eesmärk: Anda õppijale ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest kemikaalide käitlemise ohutusnõuetest ning näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone
 • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
 • Leiab erinevatest allikatest olulist lisainformatsiooni;
 • Mõistab isikukaitsevahendite kasutamise tähtsust;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele kus käideldakse kemikaale
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne õpe. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu: 

 • KEMIKAALIOHUTUSE nõuded ja kohustused (45 min)
  REACH – Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
  CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
  Kemikaaliseadus ja rakendusaktid
  Töötervishoiu ja tööohutuseseadusest tulenevad kohustused
 • OHUTUSE TAGAMINE (45 min)
  Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale
 • KEMIKAALI OHUTUSKAART (30 min)
 • TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED NING ÕIGUSED KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMISEL. (45 min)
  Kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas.
  Ühis- ja isikukaitsevahendite valik ning kasutamine.
  Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe või veebikoolitus 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijatele koolituse käigus või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontakttundides.

Hindamismeetod:
1. Valikvastustega test (10 küsimust)

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 17.04.2020