Täienduskoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kemikaaliohutus: nõuded ja rakendusmeetmed

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Biotsiidiseaduse § 382 lg 2

Õppe eesmärk: Anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest kemikaalide käitlemise ohutusnõuetest ning näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone 
 • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
 • Leiab erinevatest allikatest olulist lisainformatsiooni;
 • Mõistab isikukaitsevahendite kasutamise tähtsust;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele kus käideldakse kemikaale

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum või e-õppe keskkond. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid. 

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

 • KEMIKAALIOHUTUSE nõuded ja kohustused (45 min)
  REACH – Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
  CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
  Kemikaaliseadus ja rakendusaktid
  Töötervishoiu ja tööohutuseseadusest tulenevad kohustused
 • OHUTUSE TAGAMINE (45 min)
  Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale
 • KEMIKAALI OHUTUSKAART (30 min)
 • TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED NING ÕIGUSED KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMISEL. (45 min)
  Kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas.
  Ühis- ja isikukaitsevahendite valik ning kasutamine.
  Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.
 • TEST valikvastustega (15 min)

Õppemeetodid: Auditoorne õpe või veebikoolitus 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijatele koolituse käigus või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes või veebikoolituse tundides. Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontrolli käigus.

Hindamismeetod: Teadmiste kontroll testi sooritamisega.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 17.04.2020