Täienduskoolitusasutuse nimi:  Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Intensiivne kriisireguleerimise baaskoolitus
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Hädaolukorra seadus, Riigikaitseseadus.
Õppe eesmärk: Anda teadmised kriisireguleerimisest ning oskused hädaolukorra riskianalüüsi läbiviimiseks ja hädaolukorra lahendamise planeerimiseks ettevõtte tasandil.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab ja tunneb riskihindamise meetodeid,
  • teab kriisireguleerimise üldisi ja õiguslikke aluseid,
  • omab ülevaadet ettevõtte kriisireguleerimispoliitika seotusest riiklike tegevuskavadega,
  • oskab kavandada hädaolukorda ennetavaid tegevusi,
  • teab hädaolukorra riskianalüüsi ja talituspidevuse riskianalüüsi koostamise korraldust ja riskianalüüside kokkuvõtet ning mõistab maailma kriiside mõju ettevõtte tasandil,
  • teab talituspidevuse plaani koostamise, õppuste ja hädaolukorra lahendamise korralduse põhimõtteid.

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud õppija, kes vastutavad või hakkavad vastutama ettevõtte erinevate riskidega ehk riskijuhid, töökeskkonnaspetsialistid, ettevõtte erineva astme juhid.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus
Õppe kogumaht: 12 akadeemilist tundi; auditoorseid/veebipõhiseid õppe tunde: 8 akadeemilist tundi ning iseseisev töö: 6 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö. Õpe toimub täienduskoolitusasutuse  Täienduskeskus koolituskalendri alusel või eraldi kokkuleppel.
Õppesisu: 
Riskihaldus:
–             Riskijuhtimine ja riskijuhtimise juhised,
–             Riskihindamismeetodid,
–             Talituspidevuse juhtimissüsteem.
Kriisireguleerimise üldised alused:
–             Ennetamine,
–             Valmistumine,
–             Lahendamine,
–             Kriisist taastumine. Taastatavad tegevused.
Kriisireguleerimise juhtimissüsteemid:
–             Operatiivseire
–             Kriisimeeskond
–             Kriiskomisjon
Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid.
Õppemeetodid: Auditoorne õpe või veebiõpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded; Iseseisev õpe 4 akadeemilist tundi
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis saadetakse õppijale enne või pärast koolitust e-posti teel.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontaktõppetundides, esitama peab iseseisva töö. Õpiväljundite kontroll toimub testi käigus.
Hindamismeetod:
1) Iseseisev töö. Tagasisidestamine
2) Kirjalik valikvastustega test. Test on positiivselt sooritatud, kui õigeid vastuseid on 80% ulatuses.
Hindamiskriteerium:
1) Õppija on esitanud iseseisva töö ja saanud sellele tagasiide
2) Õppija on sooritanud testi positiivsele tulemusele.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Enn Eberg – Täiskasvanute koolitamise kogemustega ning rahvusvahelise elanikkonnakaitse kogemusega ning riigikaitselase kõrgharidusega ekspert. Euroopa Liidu Elanikkonnakaitse-mehhanismi ekspert. Sertifitseeritud  Turvajuht, tase EQF 5 Eesti- Rootsi- Armeenia kolmepoolne projekt Armeenia Päästeteenistuse arendamiseks 2008-2010. Päästetööde valdkonna koordinaator ja instruktor.
Rahvusvahelised missioonid:
Pakistani maavärina tagajärgede likvideerimine.2005,
IHP/ ÜRO Toiduabiprogrammi  Baaslaager Pakistanis.2006,
OSCE juhitud tulekahjujärgne keskkonnakahjude hindamise missioon Mägi- Karabahis.2006
EL Elanikonnakaitse Mehhanismi missioon üleujutuse tagajärgede likvideerimiseks Ukrainas.2008,
Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse (IHP) Baaslaager. Haiti. 2010,
IHP/ ÜRO Toiduabiprogrammi Baaslaagri juhtimine. Haiti.2010.
IHP/ ÜRO Toiduabiprogrammi Baaslaager. Filipiinid 2013.
EL Elanikkonnakaitse mehhanismi missioon humanitaarabi koordineerimiseks Ukrainas. 2015.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 21.04.2020