Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Tuletöö tegemise koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Sotsiaalministeeriumi määrus nr 38

Õppe eesmärk: Anda tuletöö tegemiseks vajalikud teadmised ja tuleohutusalased teadmised.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Nimetab tuletöö liike ja tulekahju ennetusmeetmeid
  • Teab ja nimetab isiku kohustusi tuleohutuse tagamisel
  • Oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske
  • Kirjeldab enda käitumist tulekahju korral
  • Loetleb tulekahju kustutamise ohutusreeglid.
  • Tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit
  • Orienteerub seotud õigusaktides

Koolituse sihtgrupp: Tuletöödega kokkupuutuvad inimesed
Täpsustus: Tuletöödeks nimetatakse töid, mille käigus tekivad sädemed, samuti mille käigus kasutatakse leeki, erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused,   mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal. Teooriaosa on võimalik läbi viia veebikeskkonnas zoom. Praktikahajrutuse läbiviimine lepitakse eraldi kokku.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad digiõppematerjalid. Tulekustuti praktilise ülesande sooritamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

1.Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
– Tuletöö olemus ja liigid.
– Tuletööga kaasnevad riskid.
– Tulekahju olemus ja selle levik.
– Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
– Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
– Nõuded tuletöö tegemiseks.
– Vajalikud tingimused tuletööks.
– Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
– Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
– Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
– Käitumine tulekahju korral.
– Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
– Tulekustutusvahendite kasutamine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digiõppematerjalid, mis saadetakse õppijale e-posti teel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku testi ja praktilise tulekustutiharjutuse käigus.

Hindamismeetod: Valikvastustega kirjalik test. Praktiline kustutiharjutus.

Hindamiskriteerium: Test on sooritatud positiivsele tulemusele, kui kirjaliku testi küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses. Maksimaalselt on võimalik saada 20 punkti. Positiivse tulemuse minimaalne punktisumma on 15 punkti.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Aleksei Ankudinov on tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 127927). Aleksei igapäevatöö on korraldada tuleohutuskoolitusi ja -õppusi ning õpetada inimestele, kuidas erinevate kasutusviisidega objekte ohutult hallata. Aleksei on koolitajana töötanud viimased 4 aastat.

Kalju Õunmann tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 156150) tuleohutusvaldkonna konsultant. Kalju on omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Lisaks on ta läbinud mitmeid töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanute koolitaja kursuseid, sh viimati Sisekaitseakadeemia täienduskoolituse “Õppimist toetav õpetamine”. 2005. aastal anti talle Päästeteenistuse missioonimedal ja 2007. aastal Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri projektis
„Kodu tuleohutuks” osalemise eest. Kalju on spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste korraldamisele ning tal on koolitajakogemust üle 20 aasta.

Ahto Luhamäe on tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661). Ahto on omandanud erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning täiendanud ennast erinevatel töö- ja tuleohutuskursustel. Ta alustas oma pääste- ja tuleohutusvaldkonna tööd Ämari Lennubaasis ning on hiljem töötanud tuleohutuse konsultandina NATO-ISAF-i Fire Departmentis, Kabuli Rahvusvahelises tsiviil-miltaarses lennujaamas (2009–2012) ja tuleohutuse inspektorina NATO-ISAF-i G3 Systemsi Fire Departmentis, Kandahāri Rahvusvahelises tsiviil-militaarses lennujaamas (2018). Ahto korraldab peale Eestis nõutavate töö- ja tuleohutuskoolituste ka Põhjamaade tuletöö- ja tööohutuskaardi koolitusi. Ahtol on tuleohutusteenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.

Enn Eberg on Euroopa Liidu Elanikkonnakaitsemehhanismi ekspert. Sertifitseeritud turvajuht, tase 5 Päästeinspektor, tase 5. Pikaaegsete riskijuhtimise ja tuleohutuse eest vastutava isiku kogemustega.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 20.07.2018
Õppekava on uuendatud: 01.03.2021