Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised töötervishoiu- ja tööohutuse korraldamisest organisatsioonis.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab tööohutuse üldnõudeid
 • Mõistab töötervishoiu– ja tööohutuse korraldust erinevatel tasanditel
 • Teab, kuidas käituda tööõnnetuse puhul
 • Saab juhised riskianalüüsi koostamiseks

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad, alustavad ettevõtjad.

Õppe alustamise tingimus(ed): 1) koolituse läbiviidava keele oskus. 2) Õppija valib teemade järgi, mis on toodud koolituskalendris oleva koolituse juures, sobiliku koolituspäeva. 3) Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik internetiühendus, arvuti, kaamera ja mikrofoni olemasolu.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Täpne koolitusaeg on toodud välja koolituskalendris valitud koolituse juures.

Õppesisu:
Koolituse teemade jaotus sõltub koolitaja poolt ülesehitatud koolituskavast. Koolituspäeva teemad on välja toodud koolituskalendris valitud koolituspäeva juures.
Palume õppija valida sobilik(ud) täiendkoolituspäev(ad).
Koolitusel läbitavad teemad:

 1. Töökeskkonna-alased mõisted
 2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.
 3. Tööandja ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus
 4. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte roll ülesanded. Töötaja ja töötajaskonna töökeskkonnaalane koostöö
 5. Töötajate juhendamine, väljaõpe ja nende registreerimine
 6. Tööga seotud haigused. Statistika ja peamised põhjused. Tervisekontrolli korraldus ettevõttes
 7. Esmaabi korraldus ettevõttes
 8. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
  – füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused, valgustus,  sisekliima) ning nende mõju töötaja tervisele
  – õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused
  – keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele
 9. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Tööolme.
 10. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
  – bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele
  – füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine ja nende mõju töötaja tervisele. Töökohtade kohandamine.
  – tööandja ennetustegevus töökeskkonna ohutegurite võimaliku tervistkahjustava mõju  ohjamiseks.
  – psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid. Tervisekahjustuse ennetamiseks rakendatavad abinõud
 11. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine.
 12. Töökeskkonna riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, terviseriskide hindamise ja dokumenteerimise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas riskianalüüsi läbiviimisel.
 13. Sisekontrolli korraldus ettevõttes

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik valikvastusega test või suuline test. Test on positiivse tulemusega on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku/suulise testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Natalia Andreitšenko omab kõrgemat tehnilist haridust. Alates aastast 1974 on töötanud erinevates asutustes insenerina. Alates 1996 on töötanud erinevates asutustes tööohutuse spetsialistina. Täiskasvanuid koolitab juba 15 aastat. On läbinud erinevaid valdkonda puudutavaid koolitusi.

Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Kristel Viire on lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. Omab aastaid kogemust tööohutuse vastutamise eest ning riskianalüüsi koostamisel. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi. Täiskasvanuid koolitab aastast 1996.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ning on täiedetud hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt saavutatud hindamiskriteeriumi järgi. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 18.07.2018
Õppekava on uuendatud: 21.03.2024