Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004
Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised ohutuks toidukäitlemiseks
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab ja mõistab toidukäitleja kohustusi
 • Teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid
 • Oskab vältida toiduainete kaudu levivaid haigusi, toidumürgitusi, -infektsioone, toidu füüsikalist, keemilist ja mikrobioloogilist saastumist
 • Tunneb toidu säilitamise viise ja tingimusi ning toiduvalmistamisprotsessiga seotud nõudeid
 • Oskab kinni pidada toidukäitlemisettevõtte töötaja isiklikest ja üldhügieeninõuetest

Koolituse sihtgrupp: kõik isikud, kes puutuvad vähemalgi määral kokku toidukäitlemisega.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus
Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena, veebikoolitusena või e-õppena ehk iseseisva õppena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
3) E-Õpe ehk iseseisev õpe
Õppeprotsess: Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • toiduhügieeni põhimõtted
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
  • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
  • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid, mittenakkuslikud haigused
  • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
  • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
  • puhastamine ja desinfitseerimine
  • kahjuritõrje
  • isiklik hügieen
  • HACCP, enesekontrolli põhimõtted
  • toitu käsitlevad õigusaktid
  • toidukäitleja kohustused ja vastutus toiduhügieeni nõuete täitmise eest

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt koostatud digi-õppematerjalid.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik valikvastustega testi. 80% õigeid vastuseid annab positiivse tulemuse. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud positiivsele tulemusele valikvastustega kirjaliku testi. 80% õigeid vastuseid annab positiivse tulemuse.

Hindamine on mitteeristav.

Kontaktkoolituse ja veebikoolituse koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja: Kristel Viire on lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi. Täiskasvanuid on koolitanud üle 16 aasta.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui hindamiskriteeriumid on täidetud
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteerium ei saanud täidetud.

Õppekava on kinnitatud: 18.08.2018
Õppekava on uuendatud: 28.09.2022