Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Tervishoiuasutuse kemikaaliohutuse koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Kemikaaliseadus

Õppe eesmärk: Anda teadmised tervishoiuasutuse töötajatele ohutuks kemikaalide käitlemiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone;
 • Tunneb kemikaalide jaotumist ja märgistamist;
 • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
 • Leiab erinevatest allikatest olulist lisainformatsiooni;
 • Mõistab isikukaitsevahendite kasutamise tähtsust;
 • Teab enda õigusi ja kohustusi kemikaalide käitlemisel;

Koolituse sihtgrupp: Tervishoiuasutuse (hambaraviasutuse, perearsti-keskuse ning teised tervishoiuasutuse) töötajad, töökeskkonna-spetsialistid, – volinikud, ettevõtte juhid

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Koolitusel osalemiseks on vaja arvutit, veebikaamerat ja mikrofoni.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Veebikeskkond zoom

Õppevahendid: koolitaja poolt koostatud digitaalsed õppematerjalid

Õppeprotsess: Reaalajas toimuv veebikeskkonna koolitus. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15:15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

 1. Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, KemikaaliseadusBiotsiidiseadusTöötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus) – 1 ak tund;
 2. Mõisted – (KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammid, ohu- ja hoiatuslaused),töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded) –0,5 ak tundi;
 3. Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel. Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel; ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid –2 ak tundi;
 4. Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused) –0,5 ak tundi;
 5. Töötaja kohustused kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine) – 1,5 ak tundi;
 6. Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused) – 0,5 ak tundi;

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis saadetakse õppijatele peale koolitust e-posti teel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% koolitusel. Õpiväljundite kontroll toimub praktilise ülesande käigus.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutustes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGITUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

DIGITÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 16.07.2020