Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Riskianalüüsi koostamine
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1 p 1; § 134

Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised ja oskused erinevate töökeskkonnas esinevate riskide väljaselgitamiseks, hindamiseks ja neile tuginedes riskianalüüsi koostamiseks.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Saab aru riskianalüüsi läbiviimise vajalikkusest ja esitamisnõuetest;
  • Teab riskianalüüsi koostamise õiguslikke aluseid;
  • Oskab läbi viia riskianalüüsi ja koostada tegevuskava, arvestades ohutegurite mõju töötajate tervisele.

Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.
Õppe alustamise tingimus(ed): Koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vaja hea interneti, kaamera ja mikrofoni olemasolu.
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, sealhulgas 4 akadeemilist tundi praktilisi ülesandeid.
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena. Täpne toimumiskoht on välja toodud koolituskalendris koolituse juures.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Koolitusel läbitavad teemad:
Õppesisu: 

  • Õiguslikud nõuded riskianalüüsi koostamiseks
  • Riskianalüüsi läbiviimise korraldus ja meetodid
  • Ohutegurid: erinevad ohutegurid, nende allikad, mõju tervisele ja risikijuhtimismeetmed
  • Riskianalüüs – töökeskkonna oluline hindamise dokument
  • Riskianalüüsi esitamise kohustus ja võimalused

Õppemeetodid: loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijatele koolituse käigus/järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Test – 10 küsimusest koosnev valikvastustega test. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 70% ulatuses.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on esitanud testi. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 70% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav

Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja: 
Kristel Viire on lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. On olnud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialist. On koostanud ja kontrollinud  läbi aastate üle 3000 riskianalüüsi. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi ning hoiab ennast valdkonda puudutava olulise infoga kursis. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 1996.a.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
 – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja täidetud on hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava kinnitamise kuupäev: 29.11.2021
Õppekava on uuendatud: 20.02.2024