Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Riskianalüüsi koostamine
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahv 2
Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised ja oskused erinevate riskide hindamiseks ja riskianalüüsi koostamiseks.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab riskianalüüsi koostamise õiguslikke aluseid.
  • Analüüsib ohutegurite hindamise väärtust.
  • Saab aru riskianalüüsi läbiviimise vajalikkusest ja esitamisnõuetest.

Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.
Õppe alustamise tingimus(ed): Koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vaja hea interneti, kaamera ja mikrofoni olemasolu.
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Veebikoolitus toimub veebikeskkonnas zoom või mõnel teisel veebiplatvormil
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Koolitusel läbitavad teemad:
Õppesisu: 

  • Riskianalüüs – töökeskkonna oluline hindamise dokument
  • Õiguslikud nõuded riskianalüüsi koostamiseks
  • Ohutegurid: erinevad ohutegurid, nende allikad, mõju tervisele ja risikijuhtimismeetmed
  • Riskianalüüsi läbiviimise korraldus ja meetodid
  • Riskianalüüsi esitamise kohustus ja võimalused

Õppemeetodid: loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijatele koolituse käigus/järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Test – 10 küsimusest koosnev valikvastustega test. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 70% ulatuses.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on esitanud testi. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 70% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav

Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja: Mari-Liis Štrik-Ott o
n töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava kinnitamise kuupäev: 29.11.2021