Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Riskianalüüsi koostamine

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahv 2

Õppe eesmärk: On anda teadmised ja oskused erinevate riskide hindamiseks ja riskianalüüsi koostamiseks.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab tööandja kohustusi töökeskkonna riskianalüüsi korraldamises;.
 • Mõistab riskianalüüsi korraldamise eesmärke.
 • Teab erinevate ohutegurite selgitamise meetodeid, vahendeid ja hindamissüsteeme
 • Saab ülevaate riskianalüüsi tulemuste vormistamisest
 • Alustab riskianalüüsi koostamisega

Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal või digitaalselt.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

 1. Tööandja kohustused töökeskkonna riskianalüüsi korraldamise osas.
 2. Riskianalüüsi korraldamise eesmärgid.
 3. Riskianalüüsi korraldamine ettevõttes.
 4. Füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid. Ohutegurite selgitamiste meetodid ja vahendid.
 5. Ohutegurite hindamine.
 6. Riskianalüüsi tulemuste vormistamine.
 7. Riskianalüüsi tulemuste kasutamine.

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijatele koolituse käigus/järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod: praktiline ülesanne

Hindamine toimub praktilise ülesande käigus. Praktilise ülesande tagasisidestamine.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Tatjana Krushevskaja

Koolituse lõpus väljastatav dokument:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 21.05.2019