Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kiirgusohutuse täiendõppekoolitus hambaraviasutuse töötajale

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Keskkonnaministri määrus nr 57; hambaraviassistent, tase 5 kutsestandard (kompetents: B2.8 Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias).

Õppe eesmärk: Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab kiirguse mõõtmise põhimõtteid 
  • teab kiirgusohutuse aluseid ja põhimõtteid;
  • omab ülevaadet ioniseeriva kiirguse kasutamisest,  kiirguskaitse põhimõtetest ja kiirgusriskidest.

Koolituse sihtgrupp: Kiirgustöötajad, kes kasutavad erinevaid röntgenseadmeid

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. 

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
  • kiirgusohutuse põhimõtted;
  • kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised, ohutussüsteemid
  • tegutsemine avariiolukorras 

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. 

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete tagasisidestamine. 

Hindamiskriteerium: Praktiliste ülesannete sooritamine.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Mare Varipuu kuni 2015 aastani töötas Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialistina. On jaganud oma teadmisi paljudele asutustele. Täiskasvanuid koolitab mitmeid aastaid.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 28.01.2019