Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kiirgusohutuse täiendõppekoolitus hambaraviasutuse töötajale
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Keskkonnaministri määrus nr 57; hambaraviassistent, tase 5 kutsestandard (kompetents: B2.8 Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias).
Õppe eesmärk: Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab kiirguse mõõtmise põhimõtteid
  • teab kiirgusohutuse aluseid ja põhimõtteid;
  • omab ülevaadet ioniseeriva kiirguse kasutamisest,  kiirguskaitse põhimõtetest ja kiirgusriskidest.

Koolituse sihtgrupp: Kiirgustöötajad, kes kasutavad erinevaid röntgenseadmeid
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.
Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
  • kiirgusohutuse põhimõtted;
  • kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised, ohutussüsteemid
  • tegutsemine avariiolukorras

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
Hindamine on mitteeristav.
Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium: Praktiliste ülesannete sooritamine.
Koolitaja kvalifikatsioon:
Mare Varipuu kuni 2015 aastani töötas Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialistina. On jaganud oma teadmisi paljudele asutustele. Täiskasvanuid koolitab mitmeid aastaid.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.
Õppekava on kinnitatud: 28.01.2019