Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kiirgustöötajate kiirgusohutusalase koolituse õppekava
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Keskkonnaministri määrus nr 57; hambaraviassistent, tase 5 kutsestandard (kompetents: B2.8 Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias).
Õppe eesmärk: Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab kiirguse ja -ohutuse põhimõtteid ning aluseid
  • teab kiirguse bioloogilisi mõjusid ja riske
  • teab kehtivat kiirgusohutusega seotud seadusandlust
  • saab ülevaate, kuidas käituda avariiolukorras ja kiirguskaitsevahenditest

Koolituse sihtgrupp: Kiirgustöötajad, kes kasutavad erinevaid kiirgust levitavaid seadmeid
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, töötamine kiirgust levitavate seadmetega
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
  • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
  • kiirgusohutuse alused;
  • kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
  • tegutsemine avariiolukorras.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test (avatud ning valikvastustega 10 küsimust).

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Jelena Šubina  on antud ala spetsialist ja praktik. Töötades antud valdkonnas üle 20 aasta. Igapäevaselt töötab Jelena Šubina Keskkonnaameti kiirguskaitse büroo peaspetsialistina.
Eduard Gerškevitš Haridus: MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas. Rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Eduard Gerškevitš  omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 16.09.2019
Õppekava on uuendatud ja kinnitatud: 06.01.2022