Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kemikaaliohutus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Kemikaaliseadus;  

Õppe eesmärk: Anda kemikaalialased teadmised ettevõtete  töötajatele, kus käideldakse kemikaale.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaali- ning biotsiidiohutuse õigusraamistikku;
 • oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni;
 • teab ettevõtte kohustusi ja vastutust;
 • oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele kus käideldakse kemikaale

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 14.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

 • Kemikaaliohutuse alused REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
 • Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale.
 • Ohutuskaart ja ohutuse tagamine. Üldnõuded. Ohutuskaartide lugemine.
 • Kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed ning nende rakendamine;
 • Ühis- ja isikukaitsevahendid valik ja kasutamine, juhendamine.
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused töötamisel ohtlike kemikaalidega Tööandja kohustused ja õigused töötamisel kemikaalide
 • Töötaja kohustused ja õigused töötamisel kemikaalide.
 • Kemikaalide käitlemine.
 • Ohutud töövõtted ja isikukaitsevahendite korrektne kasutamine.
 • Eriolukorrad: Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine.

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijatele koolituse käigus või koolituse järgselt.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik valikvastustega test.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 50% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Mari-Liis Štrik-Ott 
on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi. Täiskasvanuid on koolitanud üle 6 aasta.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja hindamiskriteerium on täidetud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteerium sai osaliselt täidetud. Tõendil kajastub vajadusel osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 19.08.2019
Õppekava on muudetud: 01.03.2024