Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja täiendõppe koolitus

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1.3, B.2.1.5, B.2.1.7, B.2.1.8, B.2.1.10, B.2.3)

Õppe eesmärk: on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab inimese elukaarest lähtuvaid patsiendikeskse lähenemise ning toetamise aluseid
 • Mõistab kuidas hooldada jõuetut patsienti
 • Saab alusteadmised esmaabist
 • Oskab anda esmaabi  haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral
 • Praktiseerib elustamisvõtteid
 • Saab ülevaate hospicefilosoofiast
 • Teab, kuidas toetada vähihaiget patsienti ja tema lähedasi
 • Teab dementse eaka hoolduspõhimõtteid

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Soov omandada teadmised ja oskused alustamaks tööd hooldustöötajana või täiendada seniseid teadmisi.

Õppe kogumaht: 42 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

Koolitusel käsitletavad teemad:

  1. loengu päev

  Eakas patsient.
  Ravimid ja eakad inimesed.
  Kukkumine ja kukkumise ennetamine.

  1. loengu päev

  Jõuetu patsiendi toitmine
  Lamatiste ravi ja ennetamine
  Stoomi hooldus
  Abivahendid hoolduse jaoks
  3.-4. loengu päev Esmaabi väljaõppe koolitus
  5.loengu päev
  Hospis – elu kuni surmani. Surm ja lein hospicefilosoofias.
  Psühholoogiline toetus vähihaigele patsiendile ja tema sugulastele.
  Suremine.
  6. loengu päev
  Dementsete eakate hooldamine

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 42 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab praktilised ülesanded.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine. Praktiliste ülesannete tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Galina Kuznetsova omab rakenduskõrgharidust. Eriala on kliiniline õendus. On hinnatud meditsiinitöötaja Narva haiglas, olles õendusabiosakonna vanemõde. On töötanud günekoloogia-, psühhiaatria-, kirurgia-, trumatoloogiaosakonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 2015.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 24.07.2019
Õppekava on muudetud: 10.06.2020