Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja koolitus

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1-B.2.3 ja B.2.4)

Õppe eesmärk: on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat
 • Saab ülevaate inimese arengupsühholoogiast ja elukaarest.
 • Teab, kuidas töötada meeskonnas, milliseid suhtlemisvõtteid kasutada.
 • Mõistab klienditeeninduse alustõdesid.
 • Rakendab oma töös aktiviseeruvaid tegevusi
 • Praktiseerib ergonoomilisi võtteid
 • Saab seksuaalkäitumist puudutavad juhised
 • Teab dementsuse põhitõdesid
 • Mõistab haprade eakate hoolduspõhimõtteid
 • Praktiseerib ergonoomilisi võtteid
 • Saab juhised enesehoidmiseks
 • Teeb eneseanalüüsi
 • Oskab anda esmaabi (valikuline koolitus)

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Soov omandada teadmised ja oskused alustamaks tööd hooldustöötajana

Õppe kogumaht: 141 või 157 akadeemilist tundi. 82 akadeemilist tundi auditoorset õpet või koos esmaabi koolitusega 98 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Lisaks 59 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.

Vajadusel E-õpe: Toimub kokkulepitud õppekeskkonnas infotehnoloogia vahendeid kasutades.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

 • Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, kutse taotlemine, terminoloogia
 • Hooldustöötaja kutse-eetika
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
 • Arengupsühholoogia. Inimese elukaar
 • Seksuaalkäitumise juhendamine
 • Töö meeskonnas. Klienditeenindus
 • Aktiviseerivad tegevused
 • Ergonoomika
 • Dementsus
 • Haprad eakad. Surija hooldus
 • Läbipõlemine. Enesehoidmine.
 • Eneseanalüüs
 • Esmaabi (valikuline)
 • Praktiline ergonoomika

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine, iseseisvad ülesanded

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste , iseseisvate, grupitööde alusel

Hindamismeetod: Eneseanalüüsi koostamine

Hindamiskriteerium: Õppija on esitanud eneseanalüüsi

Koolitajate kvalifikatsioon:

Põhikoolitaja Angelika Armolik – on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme tunnistus.
Koolitaja: Ülle Lepik on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonna juhataja. Ülle on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 1987.a. Täiendanud end erialaselt psühhodiagnostika-, psühhoteraapiate ja rehabilitatsiooni alal, psühhiaatriline rehabilitatsioon ja psühhoanalüütiline psühhoteraapia. Üle 20 aasta on Ülle töötanud erivajadustega inimestega. Koolitajana on tegev 29 aastat.
Koolitaja: Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.
Koolitaja: Janika Pael

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 07.04.2020
Õppekava on muudetud 02.11.2020