Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja täiendõppe koolitus

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1-B.2.3 ja B.2.4)

 Õppe eesmärk: on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat
 • Saab ülevaate inimese arengupsühholoogiast ja elukaarest.
 • Teab, kuidas töötada meeskonnas, milliseid suhtlemisvõtteid kasutada.
 • Mõistab klienditeeninduse alustõdesid.
 • Rakendab oma töös aktiviseeruvaid tegevusi
 • Teab dementsuse põhitõdesid
 • Mõistab haprade eakate hoolduspõhimõtteid
 • Saab juhised enesehoidmiseks
 • Teeb eneseanalüüsi
 • Oskab anda esmaabi (valikuline koolitus)

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Soov omandada teadmised ja oskused alustamaks tööd hooldustöötajana

Õppe kogumaht: 131 või 147 akadeemilist tundi. 72 akadeemilist tundi auditoorset õpet või koos esmaabi koolitusega 88 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Lisaks 59 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.

Vajadusel E-õpe: Toimub kokkulepitud õppekeskkonnas infotehnoloogia vahendeid kasutades.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

 • Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, kutse taotlemine, terminoloogia
 • Hooldustöötaja kutse-eetika
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
 • Arengupsühholoogia. Inimese elukaar
 • Töö meeskonnas. Klienditeenindus
 • Aktiviseerivad tegevused
 • Dementsus
 • Haprad eakad. Surija hooldus
 • Läbipõlemine. Enesehoidmine.
 • Eneseanalüüs
 • Esmaabi (valikuline)

 

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine, iseseisvad ülesanded

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste , iseseisvate, grupitööde alusel

Hindamismeetod: Eneseanalüüsi koostamine

Hindamiskriteerium: Õppija on esitanud eneseanalüüsi

Koolitajate kvalifikatsioon:

Angelika Armolik – on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme ning lisaks omab täiskasvanute koolitaja taset 7.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 07.04.2020