Hooldustöötaja koolituse õppekava (112 ak)

Hooldustöötaja koolituse õppekava (112 ak)2024-06-26T17:15:29+03:00

Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja koolitus (112 akadeemilist tundi)

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1-B.2.3 ja B.2.4)

Õppe eesmärk: on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Juurutab oma töös kutse-eetikat ja eneseanalüüsi
 • Seostab anatoomia-füsioloogia-pataloogia erisusi
 • Mõistab hügieeni ja majapidamistööde tähtsust
 • Saab ülevaate toitlustamise ja rohuteaduse alustest
 • Kinnistab patsiendi põhihooldustoimingud
 • Saab vajaminevad teadmised esmaseks esmaabi osutamiseks

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata töötama hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Soov omandada teadmised ja oskused alustamaks tööd hooldustöötajana. Veebikoolituspäevade jaoks on vaja arvutit, kaamerat, mikrofoni ning head interneti ühendust.

Õppe kogumaht: Kogumaht 112 akadeemilist tundi, millest, 96 akadeemilist tundi auditoorset õpet, lisaks 16 akadeemilist tundi iseseisvat õpet (eneseanalüüsi täitmiseks).

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.  Veebikoolituspäeva(d) toimub veebikeskkonnas zoom.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal või digitaalselt.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Koolitusel võib olla mõni kokku lepitud veebikoolituspäev.

Õppesisu:

Koolitusel käsitletavad teemad:

  1. Anatoomia -füsioloogia-patoloogia – 16 akadeemilist tundi

  Sissejuhatus anatoomiasse. Erialane terminoloogia. Põhimõisted
  Tugi- ja liikumiselundid
  Süda. Vereringe
  Hingamiselundid. Hingamisteed
  Seedeelundid. Seedekanal
  Kuse- ja suguelundid
  Närvisüsteem
  Sisesekretsiooninäärmed
  Meeleelundid
  Katteelund.

  1. Majapidamistööd – 6 akadeemilist tundi

  Kodumajanduse olemus. Kodumajanduse üldised põhimõtted.
  Ressursse säästev tarbimine, majandamine.
  Korrastustööde planeerimine, läbiviimise põhimõtted.
  Materjaliõpetus.
  Olmehügieen.
  Korrastustööde tähtsus.
  Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid.
  Eluruumide igapäevane hooldus, suurpuhastus. Plekkide eemaldamine.
  Olmeparasiidid ja nende hävitamine.
  Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine. Olmetehnika kasutamine vastavalt instruktsioonidele. Ohutusnõuete järgimine olmetehnika kasutamisel ja korrastustöödel.
  Riiete ja jalanõude korrashoid. Tekstiilide hooldamise üldised põhimõtted. Riiete ja pesu korrashoid.

  1. Hügieeni ja ilutoimingute juhendamine (praktiline) – 6 akadeemilist tundi

  Aseptika ja antiseptika.
  Käte hügieen.
  Kaitsevahendite kasutamine.
  Patsiendi voodi korrastus.
  Patsiendi pesemine (sh naise ja mehe intiimpesu), abistamine pesemisel.
  Naha seisundi hindamine. Küünte ja juuste hooldus.

  1. Toitlustamise ja rohuteaduse alused – 8 akadeemilist tundi

  Tervisliku toitumise alused.
  Toitumisprobleemid.
  Toitumine erinevates kultuurides.
  Mõisted. Ravimite kasutusjuhised, toimed, annustamine, manustamine, säilitamine.
  Ravimvormid. Patsiendi/kliendi juhendamine ja abistamine ravimi manustamisel.
  Koduapteek.

  1. Haigused, häired ja puudused, nende põhjused, kliendi/patsiendi abivajaduse hinnang nende toimingute ja käitumise põhjal elus ja olustiku tingimustes – 8 akadeemilist tundi

  Tervisenäitajate (nt kehatemperatuur, pulss ja hingamine, arteriaalne vererõhk ja veresuhkur) mõõtmine ja terviseseisundi jälgimine; naha seisundi jälgimine ja hooldus, õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
  Hooldus erinevate haiguste korral: kirurgiliste ja neuroloogiliste haiguste, sise-, nakkus-, naha- ja suguhaiguste, nina-, kõrva-, kurgu- ja silmahaiguste, psüühika- ja käitumishäirete korral.

  1. Patsiendi igapäevane tegevus ja tema tervis, siia hulka kuulub, surija hooldus, suhtlemine/klienditeenindus – 16 akadeemilist tundi

  Suremine ja surm. Mõisted, liigid, põhjused. Surm erinevatel eluetappidel. Surm peres, pereliikmete reaktsioonid. Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine. Väärikas lahkumine. Surnu korrastamine.
  Olulisemad suhtlemisoskused ja sobiva suhtlemisviisi kasutamine.
  Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine.
  Aktiivse kuulamise võtted.
  Positiivne enesekehtestamine.
  Konfliktide ennetamine ja juhtimine.
  Meeskonnatöös osalemine, koostööoskused.

  1. Hoolduse alused. Hooldustoimingud – 5 akadeemilist tundi

  Inimese elamise toimingud ja neid mõjutavad tegurid. Klientide/patsientide põhilised terviseprobleemid. Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes.
  Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused, nende mõiste, sisu ja osutamise tingimused läbi eluetappide.

  1. Ergonoomika ja hooldusabivahendid – 5 akadeemilist tundi

  Ergonoomika üldised alused.
  Patsiendi nihutamise võtted: nihutamine ilma abivahendita, nihutamine ristlinaga ja raamiga, pöördvõte, kangivõte.
  Patsiendi ülesnihutamise võtted: ilma abivahendita ja abivahendiga (rätik, ristlina, rull, raam).
  Patsiendi pööramine selili asendist külili ja tagasi selili, asendi korrektsioon ja toestus.
  Patsiendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima.
  Patsiendi abistamine külg-ees ja selg-ees võttega ratastoolile.

  1. Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine – 5 akadeemilist tundi

  Kutse-eetika põhiprintsiibid.
  Väärtuste konflikt, konfidentsiaalsus nõuete järgimine.
  Kutse taotlemise protsess, nõuded ja dokumentatsioon.

  1. Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta – 5 akadeemilist tundi

  Nõuded tööalasele eneseanalüüsile.
  Eneseanalüüsi struktuur ja sisu.
  Praktilised nõuanded hooldustöötaja kutseeksami eneseanalüüsi koostamiseks.

  11. Esmaabi väljaõpe – 16 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 96 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal; koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid, saadetakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 85% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:

1.Teoreetilise osa valikvastustega/avatud küsimustega test (24 küsimust).
2. Eneseanalüüsi koostamine.

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku  testi positiivsele tulemusele (75% õigeid vastuseid).
2. Õppija on esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Irina Soldatova – on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.
Õppekava on kinnitatud: 24.09.2019
Õppekava on muudetud: 25.06.2024

Go to Top