Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Haridusasutuse tööohutusalane koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Õppe eesmärk: Andmekaitse reeglite tutvustamine haridusasutustele, olemaks teadlik õiguslikest alustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

1. Saab ülevaate nõudetest haridusasutuse töökeskkonnale.
2. Oskab hinnata olulisi ohutegureid.
3. Teab, millised on tööohutuse kohustuslikud dokumendid.
4. Hindab kuna ja kuidas täiendada riskianalüüsi.

Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuse töökeskkonnaspetsialist, -volinik või haridusasutuse töötaja, kellele antud teema pakub huvi.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vaja arvutit, veebikaamerat ja mikrofoni.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Veebikeskkond zoom

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

1. Nõuded haridusasutuse töökeskkonnale. Milline seos on tervisekaitsenõuetega?
2. Olulist ohuteguritest – haridusasutuse töötaja peamised riskid. Eriti aktuaalsed teemad – bioloogilised ohutegurid (SARS-Covid). Psühhosotsiaalsed tegurid – kuidas õigel ajal märgata, et vältida „tagantjärele tarkust“.
2.1. Kas ja kuidas täiendada nende teemade valguses riskianalüüsi.
3. Tööohutus haridusasutuses – kohustuslikud dokumendid. Kuidas neid siduda tuleohutuse ja muude valdkondade dokumentidega, et vältida dubleerimist.
4. Tööohutusalaste ülesannete täitjad – töökeskkonnaspetsialist, -volinik, esmaabiandjad.
5. Kokkuvõte, küsimused-vastused.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, arutelud ja praktilised ülesanded.

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod: Praktilise ülesannete tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on esitanud praktilise ülesannete ja saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutustes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 16.07.2020