Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Esmaabi väljaõppe

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61

Õppe eesmärk: Anda õppijatele põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid
  • oskab kasutada elustamisvõtteid
  • tunneb ära erinevate verejooksude liigid ning oskab kasutada erinevaid meetmeid verejooksude peatamiseks
  • on võimeline ära tundma mürgistuse ja teab selle enamlevinud põhjusi ja sümptomeid ning selle ennetamise võimalusi
  • oskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised
  • teab, kuidas kasutada AED-aparaati

Koolituse sihtgrupp: Esmaabi teadmistest ja oskustest huvitatud inimesed, töökollektiivis esmaabi eest vatutavaks määratud inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Kui koolitus toimub veebikeskkonnas, siis veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 14 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist tööd.

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal või saadetakse õppijale digitaalselt. Elustamismannekeenid, praktiliste harjutuste vahendid (kolmnurkrätikud, rullside, plaastrid)

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

Koolitusel käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus
Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika.

2. Elustamine
Uppunu elustamine
Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.
AED aparaadi kasutamine
Südamemassaaž

3. Välised verejooksud ja šokk
Verejooksu peatamise võtted
Šoki olemus ja selle tunnused.

4. Haavad
Haavade teke
Sidumise tehnika ja reeglid
Kolmnurkrätiku kasutamine
Praktiliste oskuste omandamine sidumisel

5. Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
Luumurdudega kaasnevad ohud
Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
Lahastamise viisid.

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 16 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis saadetakse õppijatele enne koolitust  e-postile.

Soovituslik õppematerjal:

  • Glossary of Medical (2009)
  • Liiger M, Pärn M, Esmaabi. Käsiraamat ettevõttele. Tallinn, Teabekirjanduse OÜ, 2007
  • Elupäästev esmaabi vigastuste korral (brošüür), koostajad: Kaja Pukk, Andrus Lehtmets, Heli Ringo, Enno Kross, Pille Javed, 2010.a.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi (positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses).

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi (positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses).

Hindamismeetod: Valikvastustega 12 küsimusest koosnev test. Tagasisidestamine.
Praktiliste ülesannete sooritamine (kontaktõppe koolitusel).

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku testi. Saanud tagasiside.
Kontaktõppe koolitusel on sooritanud praktilised ülesanded.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Irina Soldatova – on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.

Natalja Metelitsa (RN BSN) on hinnatud esmaabi koolitaja. Igapäevaselt töötab SA Narva Haiglas. On Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator. Tervishoiutöötajate registri number N01909.

Ljudmila Reimand on omandanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala aastal 2006 ning omab Punase Risti litsentsi, et viia läbi esmaabi koolitusi. Omab aastatepikkust praktilist töökogemust meditsiini- valdkonnas. Täiskasvanuid koolitab alates 2015.aastast. Tervishoiutöötajate registri number N04405.

Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Tervishoiutöötaja registri number: N06609.

Anne Parmas   töötab igapäevaselt kiirabis 35 aastat ning esmaabi koolitusi on teinud 15 aastat. Lõpetanud meditsiinikooli 1985 aastal velsker/ ämmaemanda erialal, ning Tartu Ülikooli 2004 .a. ja täiendab erialaselt ennast iga-aastaselt Tartu Kiirabi AS ja Tallinna Kiirabis. Viimati läbis esmaabi õpetaja koolituse, mis on õpetajatele kohustuslik iga 3 aasta pärast. Anne koolitused on kaasahaaravad ning mõtlemapanevad. Anne suudab kõigi osalejate tähelepanu haarata. Igaüks kes on käinud Anne koolitusel on saanud uusi ja vajalikke teadmisi.

Svetlana Kalmaznina  omab õe kutset. Töötab igapäevaselt Tartu Ülikooli Kliinikumis. Õpetab Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Tervisameti registri number N04596.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 18.07.2018
Õppekava on uuendatud: 16.12.2021