Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Esmaabi väljaõpe
Õppekavarühm: 0912 Meditsiini õppekavarühm
Õppekava koostamise alus: EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61
Õppe eesmärk: Anda õppijale põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Saab põhiteadmised erakorralistes olukordades esmaabi andmisest
  • Kirjeldab elule ohtlikke äkkhaigestumisi
  • Teab, kuidas käituda kannatanuga eluohtlikus olukorras
  • Saab juhised südamemassaaži tegemiseks ning AED aparaadi kasutamiseks

Koolituse sihtgrupp: Esmaabi eest vastutavad isikud, kes pole või on kauem kui 3 aastat tagasi käinud esmaabi koolitusel. Koolitusele on oodatud kõik esmaabist huvitatud isikud.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Täpne õppekeskkond on välja toodud valitud koolituse juures.
1. Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.
2. Koolitus võib toimuda ka veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kasutada erinevaid õppemeetodeid ning praktiliste situatsioonülesannete lahendamist.
Õppevahendid: koolitaja poolt koostatud digi-õppematerjalid. Elustamismannekeenid, praktiliste harjutuste vahendid (kolmnurkrätikud, rullside, plaastrid) on kontaktõppe koolituse lahutamatu osa.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Täpne toimumisaeg on valitud koolituse juures välja toodud.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:
1. Sissejuhatus
Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika.
2. Elustamine
Uppunu elustamine
Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.
AED aparaadi kasutamine
Südamemassaaž
3. Välised verejooksud ja šokk
Verejooksu peatamise võtted
Šoki olemus ja selle tunnused.
4. Haavad
Haavade teke
Sidumise tehnika ja reeglid
Kolmnurkrätiku kasutamine
Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
5. Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
Luumurdudega kaasnevad ohud
Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
Lahastamise viisid.
6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 16 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine.
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt koostatud digi-õppematerjalid, mis saadetakse osalejatele e-posti teel.
Soovituslik õppematerjal:

  • Glossary of Medical (2009)
  • Liiger M, Pärn M, Esmaabi. Käsiraamat ettevõttele. Tallinn, Teabekirjanduse OÜ, 2007
  • Elupäästev esmaabi vigastuste korral (brošüür), koostajad: Kaja Pukk, Andrus Lehtmets, Heli Ringo, Enno Kross, Pille Javed, 2010.a.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi (positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses).

Hindamismeetod: 1) Valikvastustega 30 küsimusest või 2) 28 küsimusest või 3) 15 küsimusest koosnev kirjalik test. (Hindamismeetod on toodud valitud koolituse juures välja)

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele:
1) 30 küsimusega test – positiivne tulemus 80% ehk minimaalselt 24 punkti
2) 28 küsimusega test – positiivne tulemus 75% ehk minimaalselt 21 punkti
3) 15 küsimusega test – positiivne tulemus 75% ehk minimaalselt 16 punkti
(Hindamiskriteerium on toodud valitud koolituse juures välja)

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Irina Soldatova – on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number: N02348.
Natalja Metelitsa (RN BSN) on hinnatud esmaabi koolitaja. Igapäevaselt töötab SA Narva Haiglas. On Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator. Tervishoiutöötajate registri number: N01909.
Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Tervishoiutöötaja registri number: N06609.
Anne Parmas – Omab õe kutset.  Pikaaegne kiirabitöötaja. Täiskasvanuid koolitanud aastaid. Tervishoiutöötaja registri number: N00068
Svetlana Kalmaznina – Omab õe kutset. Töötab igapäevaselt Tartu Ülikooli Kliinikumis. Õpetab Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Tervishoiutöötaja registri number: N04596.
Maire Aruots – Omab õe kutset. On töötanud erinevates tervishoiuasutustes. Õpetab Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Tervishoiutöötaja registri number: N07006.
Merike Jaaniste – Omab õe kutset. Töötab igapäevaselt erakorralise meditsiini osakonnas.  Tervishoiutöötaja registri number: N0007.
Jelena Veber – On lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. Omab õe kutset. Üle 10 aasta töötas Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurgia osakonnas. Läbinud esmaabiõpetajate koolituse. On täiskasvanuid koolitanud alates 2013 aastast. Tervishoiutöötajate registri number N11628.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ning täidetud hindamiskriteerium.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteerium jäi täitmata või sai osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.
Õppekava on kinnitatud: 18.07.2018
Õppekava on uuendatud: 07.05.2024