Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Esmaabi täiendõppe koolituse hambaraviasutuse töötajatele

Õppekavarühm: 0912 Meditsiini õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61

Õppe eesmärk: Anda hambaraviasutuse töötajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Saab põhiteadmised erakorralistest seisunditest hambaravis
  • Teab, kuidas käituda patsiendiga erakorralises olukorras
  • Rakendab elupäästvaid esmaabi võtteid/veebikoolituse puhul saab juhised elupäästvate esmaabi võtete rakendamiseks

Koolituse sihtgrupp: Hambaraviasutuses esmaabi eest vastutavad töötajad ning teised esmaabi andmisest huvitatud hambaraviasutuse töötajad

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, töötamine hambaraviga seotud valdkonnas. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppevahendid: torsod/mannekeenid, AED-aparaat

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

  • Kiirabi kutsepõhjused hambaravisse  (toimub juhtumite arutelu)
  • Erakorralised seisundid ja esmane meditsiiline abi (Epilepsia, Astma, Äge koronaarsündroom, Peaaju insult)
  • Allergia (lokaalsed ja generaliseeritud reaktsioonid, anafülaksia)
  • Elustamine olemasolevate vahenditega, ACLS algoritmid (praktilised ülesanded)
  • Rühmatööd teemadel: teadvusetus, südamerütmihäired, hüpertoonia, ärevushäired

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis saadetakse õppijatele koolituse järgselt e-postile.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub kaasuse lahendamise käigus ja kontaktõppes praktilise ülesande sooritamisega, veebikoolituse puhul praktilise tegevuse analüüsiga.

Hindamismeetod: Kaasuse lahendamise tagasisidestamine, praktilise ülesande/tegevuse tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium: Õppija on lahendanud kaasuse ja on sooritanud praktilise ülesande/praktilise tegevuse analüüsi
Koolitaja kvalifikatsioon:
Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Tervishoiutöötaja registri number: N06609.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 12.09.2019
Õppekava on muudetud: 31.10.2022