Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Esmaabi täiendõppe koolituse hambaraviasutuse töötajatele

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus:  EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61

Õppe eesmärk: Anda hambaraviasutuse töötajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Saab põhiteadmised erakorralistest seisunditest hambaravis
  • Teab, kuidas käituda patsiendiga erakorralises olukorras
  • Rakendab elupäästvaid esmaabi võtteid

Koolituse sihtgrupp: Hambaraviasutuses esmaabi eest vastutavad töötajad ning teised esmaabi andmisest huvitatud hambaraviasutuse töötajad

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, töötamine hambaraviga seotud valdkonnas

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

  • Kiirabi kutsepõhjused hambaravisse  (toimub juhtumite arutelu)
  • Erakorralised seisundid ja esmane meditsiiline abi (Epilepsia, Astma, Äge koronaarsündroom, Peaaju insult)
  • Allergia (lokaalsed ja generaliseeritud reaktsioonid, anafülaksia)
  • Elustamine olemasolevate vahenditega, ACLS algoritmid (praktilised ülesanded)
  • Rühmatööd teemadel: teadvusetus, südamerütmihäired, hüpertoonia, ärevushäired

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktilise ülesande käigus.

Hindamismeetod: Praktiline ülesanne

Hindamismeetod: Praktilise ülesande tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilise ülesande
Koolitaja kvalifikatsioon:
Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Tervishoiutöötaja registri number: N06609.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.
Õppekava on kinnitatud: 12.09.2019