Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Esmaabi täiendõppe
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61
Õppe eesmärk: Tuletada meelde õppijatele põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid
  • oskab kasutada elustamisvõtteid
  • oskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised
  • teab, kuidas kasutada AED-aparaati

Koolituse sihtgrupp: Ettevõttes esmaabi eest vastutavad isikud, kes peavad läbima 3.aasta järel täiendkoolituse.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist tööd.
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.
Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. Elustamismannekeenid, praktiliste harjutuste vahendid (kolmnurkrätikud, rullside, plaastrid)
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:
1. Sissejuhatus
Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika.
2. Elustamine
Uppunu elustamine
Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.
3. Välised verejooksud ja šokk
Verejooksu peatamise võtted
Šoki olemus ja selle tunnused.
4. Haavad
Haavade teke
Sidumise tehnika ja reeglid
Kolmnurkrätiku kasutamine
Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
5. Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
Luumurdudega kaasnevad ohud
Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
Lahastamise viisid.
6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid
Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või digi-õppematerjalid, mis saadetakse osalejatele e-posti teel.
Soovituslik õppematerjal:

  • Glossary of Medical (2009)
  • Liiger M, Pärn M, Esmaabi. Käsiraamat ettevõttele. Tallinn, Teabekirjanduse OÜ, 2007
  • Elupäästev esmaabi vigastuste korral (brošüür), koostajad: Kaja Pukk, Andrus Lehtmets, Heli Ringo, Enno Kross, Pille Javed, 2010.a.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi (positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses).
Hindamine on mitteeristav.
Hindamismeetod: Testi kontroll ja tagasisidestamine. Praktiliste ülesannete sooritamine.
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku testi ja praktilised ülesanded.
Koolitajate kvalifikatsioon:
Irina Soldatova – on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.
Natalja Metelitsa (RN BSN) on hinnatud esmaabi koolitaja. Igapäevaselt töötab SA Narva Haiglas. On Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator. Tervishoiutöötajate registri number N01909.
Ljudmila Reimand on omandanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala aastal 2006 ning omab Punase Risti litsentsi, et viia läbi esmaabi koolitusi. Omab aastatepikkust praktilist töökogemust meditsiini- valdkonnas. Täiskasvanuid koolitab alates 2015.aastast. Tervishoiutöötajate registri number N04405.
Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Tervishoiutöötaja registri number: N06609.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.
Õppekava on kinnitatud: 18.07.2018
Õppekava on uuendatud: 07.01.2019