Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Esmaabi täiendõppe
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61
Õppe eesmärk: Tuletada meelde õppijale põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid
  • oskab kasutada elustamisvõtteid
  • oskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised
  • teab, kuidas kasutada AED-aparaati

Koolituse sihtgrupp: Ettevõttes esmaabi eest vastutavad isikud, kes peavad läbima 3 aasta järel täiendkoolituse või vastavalt ettevõtte vajadustele koolitusele suunatud töötajad.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist tööd.
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal. Koolitus võib toimuda ka veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kasutada erinevaid õppemeetodeid ning praktilisi situatsioonülesande lahendamist.
Õppevahendid: koolitaja poolt koostatud digi-õppematerjalid. Elustamismannekeenid, praktiliste harjutuste vahendid (kolmnurkrätikud, rullside, plaastrid) on kontaktõppe koolituse lahutamatu osa.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:
1. Sissejuhatus
Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika.
2. Elustamine
Uppunu elustamine
Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.
AED aparaari kasutamine
Südamemassaaž
3. Välised verejooksud ja šokk
Verejooksu peatamise võtted
Šoki olemus ja selle tunnused.
4. Haavad
Haavade teke
Sidumise tehnika ja reeglid
Kolmnurkrätiku kasutamine
Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
5. Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
Luumurdudega kaasnevad ohud
Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
Lahastamise viisid.
6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine.
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt koostatud digi-õppematerjalid, mis saadetakse osalejatele e-posti teel.
Soovituslik õppematerjal:

  • Glossary of Medical (2009)
  • Liiger M, Pärn M, Esmaabi. Käsiraamat ettevõttele. Tallinn, Teabekirjanduse OÜ, 2007
  • Elupäästev esmaabi vigastuste korral (brošüür), koostajad: Kaja Pukk, Andrus Lehtmets, Heli Ringo, Enno Kross, Pille Javed, 2010.a.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi (positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses).

Hindamismeetod: Valikvastustega 12 küsimusest koosnev test. Tagasisidestamine.
Praktiliste ülesannete sooritamine (kontaktõppe koolitusel).

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku testi. Saanud tagasiside.
Kontaktõppe koolitusel on sooritanud praktilised ülesanded.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Irina Soldatova – on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.
Natalja Metelitsa (RN BSN) on hinnatud esmaabi koolitaja. Igapäevaselt töötab SA Narva Haiglas. On Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator. Tervishoiutöötajate registri number N01909.
Ljudmila Reimand on omandanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala aastal 2006 ning omab Punase Risti litsentsi, et viia läbi esmaabi koolitusi. Omab aastatepikkust praktilist töökogemust meditsiini- valdkonnas. Täiskasvanuid koolitab alates 2015.aastast. Tervishoiutöötajate registri number N04405.
Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Tervishoiutöötaja registri number: N06609.
Anne Parmas – Omab õe kutset.  Pikaaegne kiirabitöötaja. Täiskasvanuid koolitanud aastaid. Tervishoiutöötaja registri number: N00068
Svetlana Kalmaznina – Omab õe kutset. Töötab igapäevaselt Tartu Ülikooli Kliinikumis. Õpetab Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Tervisameti registri number N04596.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.
Õppekava on kinnitatud: 18.07.2018
Õppekava on uuendatud: 05.10.2021