Täienduskoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Ergonoomika koolitus hooldustöötajatele

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.4.7)

Õppe eesmärk: Anda hooldustöötajatele ergonoomikaga seotud teadmised ja praktilised oskused

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab ja arvestab ergonoomika erisusi
  • Saab ülevaate erinevatest ergonoomika vahenditest
  • Praktiseerib erinevaid ergonoomilisi võtteid ja vahendeid

Koolituse sihtgrupp: hooldustöötajad, kes puutuvad oma töös kokku erihoolt vajavate patsientidega

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, teadmised hooldustöötaja alusteadmistest

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnika ja vahenditega. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: Praktiliste ergonoomika ülesannet sooritamiseks vajaminevad vahendid.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Ergonoomika tähendus, mida see tähenda ja hõlmab töökohal / töötaja vaates, riietus, jalanõud
  • Abivahendid ja nende olulisus (proovimine enda ja kolleegi peal)
  • Ilma abivahenditeta kliendi liigutamine voodis, ratastoolis, vajadusel põrandalt üles
  • Abivahenditega (erinevad libilinad) liigutamine voodis üles-alla, külgedele
  • Siirdumine voodist ratastooli ja tagasi abivahendidega / ilma abivahenditeta
  • Ratastoolid, tõstukid, erinevad teisaldus vahendid

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse või saadetakse digitaalselt õppijatele koolituse käigus või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine ja tagasisidestamine.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 19.10.2020
Õppekava on muudetud 03.03.2021