Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Ergonoomika koolitus hooldustöötajatele

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.4.7)

Õppe eesmärk: Anda esmased või tuletada meelde hooldustöötajatele ergonoomikaga seotud teadmised ja  ergonoomilised võtted abistamaks hoolealust teada toetaval viisil.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab ja arvestab ergonoomika erisusi
  • Saab ülevaate erinevatest ergonoomika vahenditest
  • Saab esmase ergonoomiliste võtete kogemuse või meeldetuletuse kasutades juhendamisel õigeid võtteid ja vahendeid

Koolituse sihtgrupp: hooldustöötajad, kes puutuvad oma töös kokku erihoolt vajavate patsientidega/klientidega

Õppe alustamise tingimus(ed): Koolituse läbiviidava keele oskus. Omab hooldustöötaja alusteadmisi.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnika ja vahenditega. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: Praktiliste ergonoomika ülesannet sooritamiseks vajaminevad vahendid: funktsionaalvoodi, ratastool, lift, libilinad, toetuspadjad  jne

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Ergonoomika tähendus, mida see tähenda ja hõlmab töökohal / töötaja vaates, riietus, jalanõud
  • Abivahendid ja nende olulisus (proovimine enda ja kolleegi peal)
  • Ilma abivahenditeta kliendi liigutamine voodis, ratastoolis, vajadusel põrandalt üles
  • Abivahenditega (erinevad libilinad) liigutamine voodis üles-alla, külgedele
  • Siirdumine voodist ratastooli ja tagasi abivahendidega / ilma abivahenditeta
  • Ratastoolid, tõstukid, erinevad teisaldus vahendid
  • Igapäevatöös kasutatavad hooldustarvikud

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse või saadetakse digitaalselt õppijatele koolituse käigus või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:

1.Õppija sooritab praktilise ergonoomika kaasuse ülesande kasutades ergonoomikavahendeid ning arvestades kaasusega antud kliendiprofiili. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud etteantud kaasuse kasutades ergonoomikavahendeid ning arvestanud kliendiprifiili. On saanud praktilisele ülesandele tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.

DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 19.10.2020
Õppekava on muudetud 01.06.2022