Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Abiõpetajatele ning toidujagajatele suunatud toiduhügieeni koolitus
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004
Õppe eesmärk: Anda toiduhügieenialased teadmised toidujagajatele, abiõpetajatele ning teistele huvilistele
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
  • Teab ja mõistab toidukäitleja kohustusi
  • Omab üldist ülevaadet toidu infektsiooni, toidumürgistuse ja helmintooside tekkemehhanismidest
  • Teab isikliku hügieeni põhitõdesid

Koolituse sihtgrupp: toidujagajad, abiõpetajad ja teised huvilised, kes puutuvad vähemalgi määral kokku toidukäitlemisega
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.  Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.
Õppe kogumaht: 2 astronoomilist tundi
Õppekeskkond: 1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. 2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • toiduhügieeni põhimõtted
  • toidukäitleja kohustused ja vastutus toiduhügieeni nõuete täitmise eest, enesekontrolli põhimõtted
  • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
  • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
  • toiduainete kaudu levivad haigused, üldine ülevaade
  • isiklik hügieen

Õppemeetodid: Loeng, arutelud
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale koolituse käigus/enne koolitust.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
Sooritama peab kirjaliku testi. Test koosneb 10 valikvastustega küsimustikust.
Hindamismeetod: Testi kontroll ja tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud positiivsele tulemusele valikvastustega kirjaliku testi. 80% õigeid vastuseid annab positiivse tulemuse.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja: Kristel Viire on lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi. Täiskasvanuid on koolitanud üle 16 aasta.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 03.10.2019
Õppekava on muudetud: 14.12.2021