Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Abiõpetajatele ning toidujagajatele suunatud toiduhügieeni koolitus
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004
Õppe eesmärk: Anda toiduhügieenialased teadmised ja oskused toidujagajatele, abiõpetajatele ning teistele huvilistele
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab ja mõistab toidukäitleja kohustusi
  • Omab üldist ülevaadet toidu infektsiooni, toidumürgistuse ja helmintooside tekkemehhanismidest
  • Teab isikliku hügieeni põhitõdesid

Koolituse sihtgrupp: toidujagajad, abiõpetajad ja teised huvilised, kes puutuvad vähemalgi määral kokku toidukäitlemisega
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat
Õppe kogumaht: 2 astronoomilist tundi
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.
Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.
Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • toiduhügieeni põhimõtted
  • toidukäitleja kohustused ja vastutus toiduhügieeni nõuete täitmise eest, enesekontrolli põhimõtted
  • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
  • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
  • toiduainete kaudu levivad haigused, üldine ülevaade
  • isiklik hügieen

Õppemeetodid: Loeng, arutelud
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi. Test koosneb 10 valikvastustega küsimustikust.
Hindamine on mitteeristav.
Hindamismeetod: Testi kontroll ja tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud positiivsele tulemusele valikvastustega kirjaliku testi. 80% õigeid vastuseid annab positiivse tulemuse.
Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja: Kristel Viire on lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi. Täiskasvanuid on koolitanud üle 16 aasta.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.
Õppekava on kinnitatud: 03.10.2019