Veebikoolitus (1 päev kontaktõppes)! Tegevusjuhendaja täiendkoolitus tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koolitus

Aprill, 2022

14APRILL(APRILL 14)09:0024MAI(MAI 24)16:00Veebikoolitus (1 päev kontaktõppes)! Tegevusjuhendaja täiendkoolitus tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koolitusVeebikeskkond ZOOMPiirkond:E-õpe/Veebikoolitused

Aeg

Aprill 14 (Neljapäev) 09:00 - Mai 24 (Teisipäev) 16:00

Koolituse toimumiskoht:

Veebikeskkond ZOOM

Koolitaja:

Angelika Armolik, Kaido VooglaAngelika Armolik on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna (BA) ja kaitsnud magistritöö sotsiaaltöö erialal (MSW). Uurimisvaldkonnaks oli dementsusega inimeste hooldamine üldhooldekodudes. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud 20 aastat - korraldanud psüühikahäirega eakate hoolekandeteenuseid, juhtinud KOV sotsiaalteenistust ja osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes projektides. Koolitajana on tegutsenud 20 aastat ja omab ka täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Õppekava koostamise alus: Sotsiaalkaitseministri määrus 21.12.2015 nr 71„Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine“ (lisa 2)
Sotsiaalkaitseministri 21. detsember 2015. a määrus nr 71

Koolituse sihtgrupp: Tegevusjuhendajad, kes osutavad teenust sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutele või kelle töös võib ette tulla tööd liitpuudega isikutega või kes soovivad tööd nendega alustada.

Õppe eesmärk: Anda põhjalikumad teadmised sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

Õppe alustamise tingimus(ed):  Õppija peab olema eelnevalt läbinud tegevusjuhendajate baaskoolituse. Veebikoolituse puhul on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendus.

Koolitusel läbitavad teemad:

 • Sügav liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid
  * Liitpuude olemus
  * Liitpuude põhjused
  * Liitpuude tunnused
  * Liitpuudega inimese tegevusvõime ja tema toetamine tegevusvõimest lähtuvalt
 • Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel
  * Suhtlemisoskus
  * Meeskonnatöö
  * Igapäevatöös esilekerkivate juhtumite lahendamine
 • Asendravi
  * Kuidas toetada asendravi vajavat inimest
 • Ergonoomika
  * Erinevad abivahendid
  * Kuidas valida sobilikku abivahendit
  * Abivahendite kasutamine toetades liitpuudega inimest ja tegevusvõimet
 • Keskkonna kohandus vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele
  * Miks kohandada liitpuudega inimese jaoks sobilik keskkond
  * Mida arvestada liitpuudega inimese jaoks sobiliku keskkonna kohandamisel
  * Kuidas kohandada sobilikku keskkonda
  * Millal kohandada sobilik keskkond
 • Tegevuste planeerimine ja läbiviimine
  * Liitpuudega inimese päeva struktrueerimine
  * Tegevuste läbiviimine, järjestus, ajaplaan
 • Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid
  * Kommunikatsioon kõnetutega
  * Kommunikatsioon pimedatega
  * Kommunikatsioon intellektihäirega inimestega
 • Probleemne käitumine
  * Probleemse käitumise olemus
  * Probleemse käitumise ennetamine
  * Probleemse käitumise põhjused
  * Probleemse käitumise juhtimine
 • Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni olemus
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni põhjused
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni tunnused
  * Psüühikahäirega inimese käitumise juhtimine
  * Ebastabiilse remissiooniga inimese toetamine

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab sügava liitpuude olemust ja sellest tingitud tegevusvõime eripärasid ja kasutab töötavaid probleemse käitumise vähendamise võtteid.
 • Teab, kuidas ebastabiilse remissiooniga isiku toimetulekut säilitada.
 • Järgib töös ja isikute juhendamisel ergonoomilisi võtteid ning vahendeid, teostab asendravi.
 • Omab ülevaadet peamistest ergonoomilistest abivahenditest ja nende kasutamisest.
 • Arvestab isiku tegevusvõimet ning sellele tuginedes loob toetava keskkonna.
 • Valib isikule sobivad alternatiivse kommunikatsiooni vahendid.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija peab olema eelnevalt läbinud tegevusjuhendajate baaskoolituse. Veebikoolituse puhul on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendus.

Õppe kogumaht: 56 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on auditoorset õpet ja 16 akadeemilist tundi iseseisev töö (tegevusplaani koostamiseks ühele liitpuudega ja/või ebastabiilse remissiooniga teenuse kasutajale).

Õppemeetodid: Loeng, juhtumite lahendamine, arutelud, grupitööd, praktilised ülesanded, iseseisev töö

Kohustuslik õppematerjal:
* koolitajate poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse digitaalselt.

Soovituslik lisamaterjal:
Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010
Sotsiaalhoolekande seadus.
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamat, 2011
Hardeman, F., Van Vliet, M., Leeuw, Johan van der , Gerretsen, A. 80 alternatiivi vabaduse piiramisele tervishoius
EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, TAI Koolitus- ja teabekeskus Kroonilise psüühikahäirega eaka hooldusjuhend, 2007

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Tegevusplaani koostamine ühele liitpuudega ja/või ebastabiilse remissiooniga teenuse kasutajale. Tagasisidestamine.
2) Ergonoomikavõtete praktiline ülesanne kasutades sobilikke abivahendeid. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on kirjalikult koostanud ja esitanud suuliselt tegevusplaani ühe liitpuudega ja/või ebastabiilse remissiooniga kliendi kohta. Saanud tagasiside.
2) Õppija on sooritanud  ergonoomikavõtete praktilise ülesande valides sobilikud abivahendid. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolituspäevad: on veebikeskkonnas zoom 14.04./21.04/06.05./10.05/24.05.2022
06.05.2022 ergonoomika koolituspäev on kontaktõppes – Betooni 9 – TARTU algusega kell 9

Koolituspäevad algavad kell 9.00 ja kestavad kella 16.00-ni

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus:     555 €+km

Täienduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja täidetud on hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top