Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Tegevusjuhendaja täienduskoolituse kava tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine õppekavarühm
Õppekava koostamise alus:  Sotsiaalkaitseministri määrus 26.04.2022 nr 38 Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele (lisa 2)
Õppe eesmärk: Anda põhjalikumad teadmised sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab sügava liitpuude olemust ja sellest tingitud tegevusvõime eripärasid ja kasutab töötavaid probleemse käitumise vähendamise võtteid.
 • Teab, kuidas ebastabiilse remissiooniga isiku toimetulekut säilitada.
 • Omab ülevaadet peamistest ergonoomilistest abivahenditest ja kliendi toetamise võimalustest.
 • Arvestab isiku tegevusvõimet ning sellele tuginedes loob toetava keskkonna.
 • Valib isikule sobivad alternatiivse kommunikatsiooni vahendid.

Koolituse sihtgrupp: Tegevusjuhendajad, kes osutavad teenust sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutele või kelle töös võib ette tulla tööd liitpuudega isikutega või kes soovivad tööd nendega alustada.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija peab olema eelnevalt läbinud tegevusjuhendajate baaskoolituse. Veebikoolituse puhul on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendus.
Õppe kogumaht: 56 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on auditoorset õpet ja 16 akadeemilist tundi iseseisev töö (tegevusplaani koostamiseks ühele liitpuudega ja/või ebastabiilse remissiooniga teenuse kasutajale).
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena. Koolituse toimumise koht on märgitud koolituskalendris koolituse juures.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Ergonoomika koolituse päev toimub kontaktõppena, koolituse juures märgitud kohas.
Õppevahendid: Praktiliste ergonoomika ülesannet sooritamiseks vajaminevad vahendid: funktsionaalvoodi, ratastool, lift, libilinad, toetuspadjad, tõstukid  jne
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Sügav liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid
  * Liitpuude olemus
  * Liitpuude põhjused
  * Liitpuude tunnused
  * Liitpuudega inimese tegevusvõime ja tema toetamine tegevusvõimest lähtuvalt
 • Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel
  * Suhtlemisoskus
  * Meeskonnatöö
  * Igapäevatöös esilekerkivate juhtumite lahendamine
 • Ergonoomika
  * Erinevad abivahendid
  * Kuidas valida sobilikku abivahendit
  * Abivahendite kasutamine toetades liitpuudega inimest ja tegevusvõimet
 • Asendravi
  * Kuidas toetada asendravi vajavat inimest
 • Keskkonna kohandus vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele
  * Miks kohandada liitpuudega inimese jaoks sobilik keskkond
  * Mida arvestada liitpuudega inimese jaoks sobiliku keskkonna kohandamisel
  * Kuidas kohandada sobilikku keskkonda
  * Millal kohandada sobilik keskkond
 • Tegevuste planeerimine ja läbiviimine
  * Liitpuudega inimese päevale struktuuri loomine
  * Tegevuste läbiviimine, järjestus, ajaplaan
 • Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid
  * Kommunikatsioon kõnetutega
  * Kommunikatsioon pimedatega
  * Kommunikatsioon intellektihäirega inimestega
 • Probleemne käitumine
  * Probleemse käitumise olemus
  * Probleemse käitumise ennetamine
  * Probleemse käitumise põhjused
  * Probleemse käitumise juhtimine
 • Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni olemus
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni põhjused
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni tunnused
  * Psüühikahäirega inimese käitumise juhtimine
  * Ebastabiilse remissiooniga inimese toetamine

Õppemeetodid: Loeng, juhtumite lahendamine, arutelud, grupitööd, praktilised ülesanded, iseseisev töö
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal:
* koolitajate poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse digitaalselt.

Soovituslik lisamaterjal:
Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010
Sotsiaalhoolekande seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamat, 2011
Hardeman, F., Van Vliet, M., Leeuw, Johan van der , Gerretsen, A. 80 alternatiivi vabaduse piiramisele tervishoius
EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, TAI Koolitus- ja teabekeskus Kroonilise psüühikahäirega eaka hooldusjuhend, 2007

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Tegevusplaani koostamine ühele liitpuudega ja/või ebastabiilse remissiooniga teenuse kasutajale. Tagasisidestamine.
2) Ergonoomikavõtete praktiline ülesanne kasutades sobilikke abivahendeid. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on kirjalikult koostanud ja esitanud suuliselt tegevusplaani ühe liitpuudega ja/või ebastabiilse remissiooniga kliendi kohta. Saanud tagasiside.
2) Õppija on sooritanud  ergonoomikavõtete praktilise ülesande valides sobilikud abivahendid. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Angelika Armolik – on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna (BA) ja kaitsnud magistritöö sotsiaaltöö erialal (MSW). Uurimisvaldkonnaks oli dementsusega inimeste hooldamine üldhooldekodudes. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud 20 aastat – korraldanud psüühikahäirega eakate hoolekandeteenuseid, juhtinud KOV sotsiaalteenistust ja osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes projektides. Koolitajana on tegutsenud samuti 20 aastat ja omab ka täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.

Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invavahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba aastast 2003.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja täidetud on hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 07.09.2019.a.
Õppekava muudetud: 05.02.2024.a.