November, 2021

12nov(nov 12)09:0003dets(dets 3)16:00Tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koolitusTäienduskeskus, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - TartuPiirkond:Tartu

Aeg

November 12 (Reede) 09:00 - Detsember 3 (Reede) 16:00

Koolituse aadress

Täienduskeskus

Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - Tartu

Koolitaja:

Angelika Armolik, Kaido VooglaAngelika Armolik -  on aastaid töötanud sotsiaalhoole- kande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme tunnistus. Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Õppekava koostamise alus: Sotsiaalkaitseministri määrus 21.12.2015 nr 71„Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine“ (lisa 2)
Sotsiaalkaitseministri 21. detsember 2015. a määrus nr 71

Koolituse sihtgrupp: Tegevusjuhendajad, kes osutavad teenust sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutele ja teised soovijad

Õppe eesmärk: Anda esmased teadmised sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel

Koolitusel läbitavad teemad:

 • Sügav liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid
 • Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel
 • Asendravi
 • Ergonoomika
 • Abivahendid ja nende kasutamine
 • Keskkonna kohandus vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele
 • Tegevuste planeerimine ja läbiviimine
 • Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid
 • Probleemne käitumine
 • Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab sügava liitpuude olemust ja sellest tingitud tegevusvõime eripärasid ja kasutab töötavaid probleemse käitumise vähendamise võtteid.
 • Rakendab meetmeid ebastabiilse remissiooniga isiku toimetuleku säilitamiseks.
 • Järgib töös ja isikute juhendamisel ergonoomilisi võtteid ning vahendeid, teostab asendravi.
 • Hindab abivahendite ja tugiteenuste vajadust lähtuvalt tegevusvõime eripärast.
 • Arvestab isiku tegevusvõimet ning sellele tuginedes loob toetava keskkonna.
 • Valib isikule sobivad alternatiivse kommunikatsiooni vahendid.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, omandatud alusteadmised tegevusjuhendajale või hooldustöötajale. Veebikoolituspäevadel (vajadusel) osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Loeng, kaasuste arutelud, grupitööd, praktilised ülesanded

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid saadetakse õppijatele enne koolitus või koolituse järgselt.

Soovituslik lisamaterjal:
Sotsiaalhoolekande seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
Juhtumikorralduse käsiraamat, 2006, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž.Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010.Paavel V.
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis, 2001.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod        Hindamiskriteeriumid

Test                                     Test koosneb valikvastustega küsimustest ja avatud küsimustest.

Praktiline töö nr 1           Ergonoomika ülesanne

Test on sooritatud, kui õigeid vastuseid on 80%. Praktiline töö nr 1 tuleb sooritada tegevusi selgitades ja põhjendades.

Koolitus algab kell 9.00 ja kestab kella 16.00-ni

Koolituse kuupäevad: 12.11., 16.11 ergonoomika, 19.11., 26.11 ja 03.12.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus:     555 €+km

Täienduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.

Go to Top