Содержание этой страницы отправлено на перевод!

TK Täienduskeskus OÜ õppekorralduse tingimused sätestavad õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimusi, korda ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimusi ja korda ning teised õppe korraldamiseks olulisi tingimusi. Tingimused lähtuvad Täiskasvanute koolituse seadusest, TK Täienduskeskus OÜ põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.

  1. TK Täienduskeskus OÜ on esitanud majandustegevuse teate ning seaduslikuks tegevuseks muud olulised dokumendid. TK Täienduskeskus korraldab koolitusi üle Eesti. Koolitused avaldatakse kodulehel koolituskalendris. TK Täienduskeskus OÜ korraldab kliendivajadustest lähtuvaid asutusesiseseid koolitusi.
  2. Koolituse kestvus. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga. Avalikud koolituste kestvuse aeg on välja toodud koolituse info juures akadeemilist tundi. Asutusesiseste koolituste toimumise aeg lepitakse eraldi kokku.
  3. Täienduskoolitusele vastuvõtmise/registreerimise tingimused ja kord

Kõikidele avalikele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.

Registreeruda koolitusele saab:

3.1. läbi meie kodulehe väljavalitud koolituse juures registreerimise lingi kaudu
3.2. saates e-kirja TK Täienduskeskus OÜ e-posti aadressil: info@taienduskeskus.ee või helistades telefonil +372 509 4137.

3.3. Koolitusele lõplikuks registreerimiseks on vajalik info: õppija nimi, kontakttelefon, isikukood, arve saaja e-posti aadress ja arve saaja nimi.
3.4. Peale registreerumise saamist saadetakse registreerumise kinnitus registreerija e-posti aadressile.

3.5. e-õppes osalemiseks kehtivad koolitusele registreerimiseks samad nõuded.

3.6. Koolitusele registreerumist võrdsustatakse arve tasumise kinnitusena.

  1. Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine. Soodustused. Tulumaksusoodustus.

4.1. Koolituse eest tasumine toimub arvealusel ning seal viidatud rekvisiitide järgi. Arve edastatakse kliendi poolt antud e-posti aadressile. Erandkorral on võimalik koolituse eest tasuda kohapeal sularahas. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust või arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.
4.2. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Maksetähtaja ületamisel kuni 45 päeva ja/või hoolimata TK Täienduskeskus OÜ poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
4.3. Erandkorras on võimalik pikemate koolituste eest,kokkuleppel koolitusfirmaga, tasuda koolituse eest osade kaupa, milleks esitatakse vastavasisuline avaldus

4.4. Õppetasust vabastamise otsustab TK Täienduskeskus OÜ juhatus. Õppetasust vabastamiseks tuleb esitada juhatuse vastavasisuline avaldus. Juhatuse otsus edastatakse kirjalikus vormis avalduse esitajale.
4.5. Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt juhatuse otsusele.

4.6. Koolitustele kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse info juures.

4.7. Tulumaksu soodustust saab rakendada õppekavadele, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Tulumaksu soodustuse saamiseks peab õppija koolituse alguses esitama vastavasisulise avalduse.

 

  1. Koolitusel osalemine, edasilükkamine, loobumine, väljaarvamine

5.1. Koolitusel osalemise kinnitab õppija oma nime ja allkirjaga vastaval registreerimislehel. Nime palume kirjutada selgelt loetavana või trükitähtedega.

5.2. TK Täienduskeskus OÜ on õigus koolitus vähese huvi korral ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerinuid informeeritakse koheselt vastava otsuse tegemisest.

5.3. Koolitusele mitteilmumise korral arvatakse õppija koolituse nimekirjast välja. Tasutud arvet koolitusele mitteilmumise korral ei tagastata.

5.4. Teatades koolitusfirmat mitteosalemisest vähemalt 5 päeva ette, siis on võimalik õppijal osaleda järgmisel samasugusel koolitusel või teisel väljavalitud koolitusel. Vastavalt väljavalitud uue koolituse tasule tuleb teostada juurdemakse või ülejääv koolitustasu kantakse järgmise koolituse ettemaksuks.

5.5. Koolitusel tuleb osaleda täies mahus, kui ei ole osalemise lävendit sätestatud teisiti. Koolitused, mis lõpevad testi või praktikumiga tuleb läbida 100%.

5.6. Koolitusel osalemise loobumisest teatamise korral rohkem kui  6 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust.
5.7. Koolitusel osalemise loobumisest  teatamise korral 3 kuni 5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 75 % koolituse tasust.
5.8. Koolitusel osalemisest loobumisest teatamine kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

  1. Täiendkoolituse järgselt väljastatav dokument

6.1. Koolituse järgselt väljastatakse igale täiendkoolituses osalenud õppijaletunnistus või tõend ning teatud koolituste järgselt väljastatakse plastikkaart.

6.2. Tunnistus väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel:
Täienduskoolituse täies mahus läbimise järgselt väljastatakse õppijaletunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel õppija saavutas need.
6.3. Tõend väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel:
Täiendkoolituse täies mahus osalemise järgselt või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud õpiväljundeid.
6.4.Tunnistuse ja tõendi võib õppijale soovi korral väljastada elektrooniliselt õppija poolt ette antud e-posti aadressile.
6.5.Tunnistuse või tõendi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse TK Täienduskeskus OÜ poolt täienduskoolituse läbinud õppijatele tema avalduse alusel vastava tunnistuse duplikaat.
6.6. Tunnistuse või tõendi duplikaat vormistatakse ja väljastatakse sarnaselt  originaaltunnistuse või -tõendiga. Dokumendil on märge  „DUPLIKAAT“.
6.7. Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hind on 8 eurot, lisandub käibemaks.

6.8. Teatud täiendkoolituse järgselt väljastatakse õppijale lisaks tunnistusele ka plastikkaart. Koolitused, mille järgselt väljastatakse plastikkaart on antud märge tehtud koolituse info juurde.

6.9. Plastikkaardi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse duplikaat, mille hind on 15 eurot, lisandub käibemaks. Rahvusvahelise plastikkaardi dublikaadi hind on 20 eurot, lisandub käibemaks.

  1. Täiendav info

7.1. Koolitusele antav garantii kehtestatakse TK Täienduskeskus OÜ kvaliteedi tagamise korra alusel.

7.2. TK Täienduskeskus OÜ ei vastuta koolituse osaleja tervisliku seisundi ja võimalike terviskahjude eest. Seejuures TK Täienduskeskus OÜ järgib ning täidab rangelt töötervishoiu-ja tööohutusalaseid reglemente.

7.3. Asjaajamise keel on eesti keel. Õpet viiakse läbi vastavalt õppekavas sätestatud tingimustel.

7.4. Õppekorralduse lahutamatuks osaks on Andmete kasutamise põhimõtted (LISA).

7.4. Õppekorralduse tingimused kehtivad alates 17.07.2018.a.

7.5 Õppekorralduse tingimuste muudatus kehtib alates 01.01.2019.a.