Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraanajuhi koolitus

Õppekavarühm: 1041 Transporditeenuste õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” § 10 lg 1

Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised ohutuks troppimistööde tegemiseks ja ohutuks töötamiseks erinevatel kraanadel

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab, mis on troppimine ja eristab erinevaid troppide liike, valides sobilikud kontrollitud tropid töö sooritamiseks
 • Teab ohutuid laadimistööde  põhimõtteid
 • Teab erinevate troppimise ja kraanade ohutuid tööpõhimõtteid
 • Tunneb signaliseerimise korda ja käemärke

Koolituse sihtgrupp: Troppimistöid tegevad ning sild-, pukk-, konsoolkraanal töötavad isikud

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija on vähemalt 18 aastane  ja omab vähemalt põhiharidust. Omab eelnevat kogemust troppimistööde ja kraanajuhina vähemalt 64 ak tundi.

Õppe kogumaht: 10 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena. Vastav info koolituse toimumise kohta on lisatud valitud koolituse juurde.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Ettevõttes kehtestatud signaalija ja kraanajuhi vahelise signaalivahetuse kord;
 • Tootmisjuhendid tööde ohutuks tegemiseks tõstemasinatega; 
 • Teisaldatavate koormakäitlusseadmete ja konteinerite otstarve ja konstruktsioonilised omadused;
 • Skeemid koormate loopimiseks või kallutamiseks;
 • Veose massi määramise meetodid;
 • Eemaldatavate tõsteseadmete, trosside ja konteinerite tagasilükkamise kontrolliprotseduur ja standardid;
 • Mahutite täitmise standardid;
 • Troppide liigid, tõstevõime ja pikkus, troppide kontroll;
 • Tehnoloogilised kaardid;
 • Kauba ladustamise kord ja mõõtmed;
 • Ohutusmeetmed ja tingimused kraanadega töö tegemiseks kohapeal, töökojas ja mujal;
 • Hooldatavate tõstemehhanismide tehnilised omadused;
 • Meetmed ohtlike ja kahjulike tootmisteguritega kokkupuutumise vältimiseks;
 • Meetmed esmaabi andmiseks tööõnnetuse korral;
 • Isiku- ja kollektiivkaitsevahendid ning nende kasutamise kord;
 • Signaliseerimise kord
 • Käemärgid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 10 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.
Soovituslik õppematerjal:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Seadme ohutuse seadus;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraanaga tööde teostamise kord (MASINA EHITUSE SEADUS)
 • „Autokraanad“. A. Zaitsev; M. Polossin; 1997.a

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test – 20 valikvastustega küsimust;

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi. Postiivne testi tulemus on, kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses ehk 15 küsimust peab olema õigesti vastatud.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja(te) kvalifikatsioon:
Jevgeni Gartman – on hinnatud tõsteseadmete spetsialist. On lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Täiskasvanuid koolitab üle 30 aasta.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ning hindamiskriteeriumid on täidetud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid või hindamismeetodid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 06.06.2019
Õppekava on muudetud: 15.03.2024