Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kogemusega tellingute paigaldaja ja demonteerija

Õppekavarühm: 0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” § 123. Tellingute kasutamine

Õppe eesmärk: Anda teadmised tellingute erinevatest liikidest, paigaldamisest, demonteerimisest ning töötamaks ohutult tellingutel

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab tellingutel töötamise ja tööohutusalaseid seaduslikke aluseid;
 • Eristab tellingute liike ja kasutusvaldkondi lähtudes tellingute tehnilisesest tööseisukorrast ning tellingutel töötamise riskidest
 • Oskab valida tööks sobivad tellingud ning isikukaitsevahendid
 • Omab tellingute paigaldamise ja demonteerimise kogemust vähemalt 64 tunni ulatuses

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud õppijad, kes omavad tellingute paigaldamise ja demonteerimise kogemust.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija vanus on vähemalt 18 eluaastat. Esitab enne koolitust tõendi tellingutel töötamise kogemuse kohta. Veebikoolitusl osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 14.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad nõuded tellingute paigaldajatele ja nendel töötajatele
 • Tellingutel töötamise ja tööohutusalaseid seaduslikud alused
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kontroll, erinevaid ohutegurid
 • Tellingute monteerimisega ja demonteerimisega seotud ohutusnõuded ja metoodika;
 • Tellingute tehnilise seisukorra jälgimine;
 • Tellingute erinevad tüübid, erisused ning nende kasutusalad
 • Tellingute paigaldamise plaan
 • Tellingute ankurdamine, seinakinnitused
 • Piirded ja kaitsesirmid tellingute juures
 • Tellingutel töötamise lubatud koormusklassid
 • Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamise tähtsus tellingutel töötamiseks;
 • Tööõnnetuste ennetamine, vältimine, õnnetuse järeltegevus
 • Tellingute märgiste tundmine

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub suulise testi käigus.

Hindamismeetod:
1) Suuline test, koosneb 10 küsimusest.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud suulise testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemuse annab, kui testi tulemus on vähemalt 75% õigeid vastuseid.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja: Mehis Jaagura Pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. On juhtinud ehitusettevõtteid ning koorineerinud ehitustöödeks vajalikke tegevusi, töövahendeid ning teostanud järelvalvet. Tõstukijuhikogemust üle 35. a, kraanade operaatoriõigused üle 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud hindamiskriteeriumi ning on saavutanud õpiväljundid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid ei täitnud hindamiskriteeriumi või osales koolitusel etteantud õppemahust vähem. Tõendil kajastub osaletud akadeemiliste tundide maht.

Õppekava on kinnitatud: 22.02.2024
Õppekava on muudetud: 01.03.2024