Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Vaimse tervise probeemide märkamine ja esmane sekkumine hoolekandeasutuses
Õppekavarühm: 0031 isikuarengu õppekavarühm
Õppe eesmärk: Teadvustada vaimse tervisega seotud probleeme ja häireid, oskamaks neid märgata ning igapäevaelus rakendada.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab, millised on sagedasemad vaimse tervise alased probleemid ja häired
  • nimetab olulised vaimse tervise häirete tunnused
  • planeerib ja rakendab esmaseid tegevusi vaimse tervise probleemide lahendamisel
  • otsustab vaimse tervise esmaabi vajaduse ja rakendab vaimse tervise esmaabi oskusi

Koolituse sihtgrupp:
Vaimse tervise õed, pereõed, koduõed, kliinilised õed, hooldajad, teised tervishoiutöötajad, tervishoiutöötajaks õppivad üliõpilased, teised vaimse tervise häirega patsiendiga/kliendiga töötavad spetsialistid, sh sotsiaaltöötajad.

Õppe alustamise tingimus(ed):

  • Õppija on omandanud või omandamas pedagoogilist või sotsiaaltööalast haridust.
  • Omab baasteadmisi psühholoogiast.
  • Veebikoolituse puhul arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendust.

Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess:  Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

1.päev. Depression. Ärevus (generaliseerunud, terviseärevus, sotsiaalärevus, paanikahäire). Sõltuvushäire. Söömishäire. Skisofreenia. Dementsus. Ägedadseisundid: psühhoos, deliirium.
Psüühikahäirete märkamine, ohumärgid, ealisediseärasused.

2.päev. Terapeutilise kontakti loomine. Vaimse tervise esmaabi. Sekkumised erinevate häirete korral.

Õppemeetodid: lühiloeng, grupitööd, situatsioonianalüüsid, rollimängud praktiliste töövõtete harjutamiseks, eneseanalüüsi ülesanded ja teisi aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule. Koolitus on tempokas ja intentsiivne, kõiki osalejaid kaasav.
Õppematerjalide loend: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid, mis saadetakse õppijatele enne koolitust.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1. Grupitöö. Tagasisidestamine.
2.Teoreetilise osa valikvastustega test (10 küsimust). Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses.

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on osalenud grupitöös. Saanud tagasiside.
2. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 80% ulatuses. Tagasisidestamine.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Kätlin Pilt (RN MA), omab magistrikraadi terviseteaduses (vaimse tervise õendus). Täiendanud ennast motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, kognitiiv-käitumistraapia ja süsteemse pereteraapia alal. Lisaks õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2008a, Tartu Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Koolitusvaldkonnas tegutsenud 10 aastat, peamiselt esmaabi andmise oskuste osas. Õdede Liidu liige. Tervishoiutöötaja registri number: N10315 .

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 30.08.2021
Õppekava on muudetud ja kinnitatud: 28.12.2021