Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Vaimse tervise probeemide märkamine ja esmane sekkumine
Õppekavarühm: 0031 isikuarengu õppekavarühm
Õppe eesmärk: Teadvustada vaimse tervisega seotud probleeme/häireid, oskamaks neid märgata. Saab teada erinevaid sekkumismeetodeid ning oskuse neid rakendada igapäevases praktikas.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab, millised on sagedasemad vaimse tervise alased probleemid/häired,
  • õpib märkama vaimse tervise alaseid probleeme,
  • oskab alustada esmaste tegevustega vaimse tervise probleemide lahendamisel,
  • oskab anda vaimse tervise esmaabi.

Koolituse sihtgrupp:
I
vaimse tervise õed, pereõed, koduõed, kliinilised õed, hooldajad, teised tervishoiutöötajad, tervishoiutöötajaks õppivad üliõpilased, teised vaimse tervise häirega patsiendiga/kliendiga töötavad spetsialistid, sh sotsiaaltöötajad.
II Haridusasutuses töötavad spetsialistid (õpetajad, tugiisikud, treenerid, eripedagoogid, logopeedid jne.)
Õppe alustamise tingimus(ed): Õppija on omandanud või omandamas meditsiinilist, pedagoogilist või sotsiaaltööalast haridust. Koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolituse puhul arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendust.
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikoolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab õppe läbimiseks kasutada kõiki vajaminevaid õppemeetodeid.
Õppeprotsess:  Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

1.päev. Depression. Ärevus (generaliseerunud, terviseärevus, sotsiaalärevus, paanikahäire). Sõltuvushäire. Söömishäire. Skisofreenia. Dementsus. Ägedadseisundid: psühhoos, deliirium.
Psüühikahäirete märkamine, ohumärgid, ealisediseärasused.

2.päev. Terapeutilisekontaktiloomine. Vaimseterviseesmaabi. Sekkumised erinevate häirete korral.

Õppemeetodid: lühiloeng, grupitööd, situatsioonianalüüsid, rollimängud praktiliste töövõtete harjutamiseks, eneseanalüüsi ülesanded ja teisi aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule. Koolitus on tempokas ja intentsiivne, kõiki osalejaid kaasav.
Õppematerjalide loend: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid, mis saadetakse õppijatele enne koolitust.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
Hindamine on mitteeristav.
Õppija on teinud kaasa kõik praktilised ülesanded ja harjutused.
Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste, iseseisvate, grupitööde alusel.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Kätlin Pilt (RN MA), omab magistrikraadi terviseteaduses (vaimse tervise õendus). Täiendanud ennast motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, kognitiiv-käitumistraapia ja süsteemse pereteraapia alal.

Lisaks õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2008a, Tartu Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Koolitusvaldkonnas tegutsenud 10 aastat, peamiselt esmaabi andmise oskuste osas. Tervishoiutöötaja registri number: N10315 .

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on osalenud koolitusel täismahus ning võtnud osa kõigist koolitaja poolt antud ülesannetest.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.
Õppekava on kinnitatud: 30.08.2021.a.