Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraanajuhi koolitus

Õppekavarühm: 1041 Transporditeenuste õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” § 10 lg 1

Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised ohutuks troppimistööde tegemiseks ja ohutuks töötamiseks erinevatel kraanadel

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab aru tööohutuse õigusaktidest
 • Teab, mis on troppimine ja eristab erinevaid troppide liike
 • Teab laadimistööde põhimõtteid
 • Tunneb kraanade erinevaid liike
 • Teab erinevate troppimise ja kraanade ohutuid tööpõhimõtteid
 • Tunneb signaal- ja käemärke

Koolituse sihtgrupp: sild-, pukk-, konsoolkraanal töötavad isikud

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija on vähemalt 18 aastane  ja omab vähemalt põhiharidust. Omab eelnevat kogemust troppimistööde ja kraanajuhina vähemalt 64 ak tundi.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena. Vastav info koolituse toimumise kohta on lisatud valitud koolituse juurde.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Kraanade ehitus
 • Alusteede ehitus
 • Nende kasutusnõuded
 • Lastide haarde abivahendid/tropid-tross,kett ja rihm jne
 • Kraanaga tööde teostamise kord (Masina ehituse seadus)
 • Ohutusmeetmed
 • Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
 • Lastide haarde abivahendid
 • Tõstetööde teostamine
 • Töö – ja tööohutuse õigusaktid
 • Ohutusmeetmed troppimistöödel
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid
 • Troppide vastupidavus eri defektide korral
 • Tropikonksud ja nende ohutu kasutamine
 • Tropi pingete arvutamine
 • Eri tõsteviisid troppidega
 • Traaversid, tõsteraamid ja nende kasutamine
 • Tropietiketid
 • Troppide kontroll ja prakeerimine
 • Nurkade ja troppide kaitsevahendid
 • Enamlevinud troppide defektid ja põhjused
 • Signaliseerimise kord
 • Käemärgid
 • Töö – ja ohutuse õigusaktid
 • Keskkonnahoid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.
Soovituslik õppematerjal:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Seadme ohutuse seadus;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraanaga tööde teostamise kord (MASINA EHITUSE SEADUS)
 • „Autokraanad“. A. Zaitsev; M. Polossin; 1997.a

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test – 12 küsimust; 2 avatud küsimust ja 10 valikvastustega küsimust. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi. Postiivne testi tulemus on, kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses ehk 12 küsimust peab olema õigesti vastatud 9 küsimusele. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja(te) kvalifikatsioon:
Mehis Jaagura – Pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 06.06.2019
Õppekava on muudetud: 14.12.2023