Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Töötervishoiu koolitus korteriühistu liikmetele

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Õppe eesmärk: anda korteriühistu tööohutuse eest vastutavatele isikutele teadmised tööohutuse kohta ja riskianalüüsi koostamiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab korteriühistuid puudutavaid tööohutuse õigusakte
  • Koostab ohutusjuhendeid
  • On alustanud riskianalüüsi koostamist vastavalt KÜ eripära arvestades

Koolituse sihtgrupp: korteriühistu tööohutuse eest vastutavad isikud

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Arvuti, kaamera ja mikrofoni olemasolu

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi; 4 akadeemilist tundi teooria ning 4 akadeemilist tundi praktilised ülesanded

Õppekeskkond: Veebikeskkond zoom või muu veebikeskkond

Õppeprotsess:  Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Tööohutusseadus. Õigusaktid, põhimõisted.
  • Töökoha nõuded, ohutussignaalid.
  • Töökeskkonna riskianalüüs. Töökeskkonna ohud.
  • Tervise jälgimine
  • Juhendamine, töövahendid, töötajate koolitamine
  • Tööstusõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Hindamine toimub praktiliste ülesannete käigus: tuleb koostada juhendamise dokument ja riskianalüüs.Hindamine on mitteeristav.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded vähemalt 80% ulatuses.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Natalia Andreitšenko omab kõrgemat tehnilist haridust. Alates aastast 1974 on töötanud erinevates asutustes insenerina. Alates 1996 on töötanud erinevates asutustes tööohutuse spetsialistina. Täiskasvanuid koolitab juba 15 aastat. On läbinud erinevaid valdkonda puudutavaid koolitusi.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 11.02.2021