Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Olulised teadmised inimese seksuaalkäitumisest

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1.6.)

Õppe eesmärk: anda hoolekandeasutuses töötavale hoodaldajale teadmised inimese seksuaalkäitumisest erinevas vanuses.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • teab olulisemaid seksuaalsuse ja soolisusega seotud mõisteid,
 • teab seksuaalse arengu ja sotsiaal-emotsionaalse arengu etappe ja selle olulisust kliendi käitumise mõistmisel ja kujundamisel,
 • oskab pöörata tähelepanu ohukohtadele koostöös lastega
 • oskab toetada intellektipuude, neuroloogilise kahjustuse ja dementsusega inimestega seksuaalkäitumist,
 • oskab ära tunda seksuaalvägivallale viitavaid tunniseid ja sellele sobivalt reageerida

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud töötavale hooldustöötajale, kes soovib saada teadmisi inimese seksuaalkäitumisest. Osa võivad lisaks võtta teised antud teemast huvitatud.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus toimub veebikeskkonnas zoom. Koolitusel osalemiseks on vaja arvuti, kaamera, mikrofoni ja interneti olemasolu.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Seksuaalsuse ja soolisusega seotud mõisted.
 • Seksuaalne areng psühhoanalüütilise teooria järgi ning selle tähtsus käitumise mõistmisel ja kujundamisel.
 • Sotsiaal-emotsionaalne areng (Anton Došeni järgi) ning selle tähtsus
 • Millele pöörata tähelepanu, kui koostöövõrgustikus on lapsi.
 • Millele pöörata tähelepanu, kui koostöövõrgustikus on intellektipuudega inimesi.
 • Dementsusega inimeste sooline eneseväljendus ja seksuaalsus. Neuroloogilise kahjustuse või haigusega inimeste seksuaalsus.
 • Seksuaalvägivald.

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt koostatud õppematerjal

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Valikvastustega test (20 küsimust). Test loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid on 75% (15 õiget vastust). Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud testi. Test loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid on 75%. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja: Janika Pael omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 13.10.2021
Õppekava on muudetud: 14.03.2024