Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Hädaolukordade lahendamine koolis

Õppekavarühm: 0031 Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 45

Õppe eesmärk: Õppekava eesmärk on anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab ja oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat hädaolukorra lahendamise plaani;
  • Teab, millised on tema ülesanded ja tegevused asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides;
  • Tunneb ära ja oskab reageerida erinevatele hädaolukordadele;
  • Teab, millised on informatsiooni liikumise alused ning oskab koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele hädaolukordade kohta;
  • Teab, kuidas taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärane seisund ja oskab korraldada psühholoogilise toe abivajajatele.

Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. 

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

Teema 1. Kriis ja hädaolukord

-Kriisi ja hädaolukorra mõiste ja erinevused.

-Psühholoogiline toimetulek hädaolukorra ajal ja järgselt;

-Tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust.

Teema 2.  Hädaolukorra lahendamise plaan

-Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused.

 -Hädaolukordade lahendamise üldised alused (s.h. elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine).

– Hädaolukorra lahendamise plaani rakendamine.

-Info liikumise alused hädaolukorra lahendamisel, kriisikommunikatsioon.

-Suhtlus meedia, sündmusest mõjutatud isikute ja operatiivteenistustega.

-Kriisimeeskonna liikmete ülesanded ja kohustused hädaolukordade ennetamiseks ja lahendamiseks.

-Hädaolukorrajärgsed taastavad tegevused.

Teema 3.Tegutsemine erinevate hädaolukordade ajal

-Äkkrünnak (sündmuse äratundmine, tegevused mõjude vähendamiseks, ründaja profiil)

-Plahvatus ja varing (evakuatsiooni ja varjumise põhimõtted, pommiähvardusele reageerimine)

-Katkestus elutähtsate teenuste toimepidavuses (koolipere valmisolek kriitilises olukorras toime tulla)

-Reageerimine õnnetuse korral.

Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid, viiakse läbi lauaõppuseid erinevate stsenaariumite lahendamiseks ja harjutatakse erinevate kriisikommunikatsiooni sõnumite koostamist.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, sealhulgas 2 akadeemilist tundi praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. 

Hindamismeetod: praktiline ülesanne

Hindamine toimub praktilise ülesande käigus. Praktilise ülesande tagasisidestamine.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Mari Kolga kriisinõustaja ja psühholoogina töötav , kes hetkel õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes kriisireguleerimist. Töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat, kriisinõustajana ja hädaolukordade lahendamise plaanide koostaja ning hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviijana 6 aastat.

Koolituse lõpus väljastatav dokument:

TÕEND

Õppekava on kinnitatud: 19.07.2019