Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Õppekavarühm: 0031 Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:Hädaolukorra seadus, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 45, Hädaolukorra lahendamise plaani nõuded ja koostamise kord (Siseministri määrus nr 30 – hädaolukorra seaduse § 15 lõike 8 alusel).

Õppe eesmärk: Õppekava eesmärk on toetada/üle vaadata läbi praktilise koolituse haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • teab, millised on kriisireguleerimise 4 faasi, tunneb erinevate hädaolukordade korral tegutsemise põhimõtteid ja oskab planeerida tegevusi hädaolukordade ennetamiseks, lahendamiseks ning nendega kaasnevate mõjude leevendamiseks.
 • oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat kriisiplaani;
 • teab, millised on informatsiooni liikumise alused ning oskab koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele kriisisituatsioonis;
 • teab, kuidas taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärane seisund ja oskab anda esmast tuge abivajaja(te)le.

Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal või digimaterjalid

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 
Õppesisu kokkuvõtlik eesmärk on toetada asutuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamist ja seeläbi

 • anda koolitusel osalejatele ülevaade riskijuhtimise ja kriisreguleerimise protsessist;
 • parandada läbi praktiliste harjutuste ja õpiprotsessi töötajate võimet iseseisvaks tegutsemiseks kriisi realiseerumisel;
 • kaardistada asutusest ja tema väliskeskkonnast tingitud riskidest, nende omavahelisest ristsõltuvusest tulenevad ohud ja planeerida nende võimalikud lahendusteed

Õppes käsitletavad teemad:
Teema 1. Kriis ja hädaolukord

 • riskianalüüsi läbiviimine, ohtude ja riskide hindamine;
 • kriisi lahendamiseks vajalike ressursside ja tegevuste kaardistamine kriisiplaani koostamiseks;
 • kriisimeeskonna moodustamine ja ülesannete jaotumine;
 • info liikumise alused kriisireguleerimisel (ennetus-, valmisoleku-, lahendamise- ja taastamise faasis), kriisikommunikatsioon ja riskikommunikatsioon;
 • suhtlemine meediaga ja meedia roll kriisiolukorras;
 • tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust.

Teema 2. Lauaõppuse meetodil kriisiolukordade lahendamine
Sõltuvalt koolitusel osalevate inimeste arvust kuni nelja võimaliku asutuses toimuva kriisisituatsiooni lahendamine ja nende põhjal oma asutusest lähtuva tegevuskava loomine.
Võimalikud stsenaariumid:
tulekahju;
äkkrünnak;
pommiähvardus;
plahvatusohtlik ese hoones;
vägivaldne isik hoones;
surmajuhtum;
äkiline haiguspuhang / mürgistus;
plahvatus ja varing;
elutähtsate teenuste toimepidavuse katkestus;
õnnetus;
teised olukorrad, mida asutus vajalikuks peab.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, sealhulgas 2 akadeemilist tundi lauaõppust, grupiarutelud

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod: praktiline ülesanne

Hindamine toimub praktilise ülesande käigus. Praktilise ülesande tagasisidestamine.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Mari Kolga Kriisinõustaja-psühholoog on läbinud Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppe kriisireguleerimise suuna (MA-töö kaitsmisel) ja omab tuleohutusspetsialist tase 5 kutsetunnistust. Töötanud Töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat, kriisinõustaja-psühholoogina 10 aastat, lisaks viimased 8 aastat hädaolukordade lahendamise plaanide koostaja ning ohutuskoolituste läbiviijana.

Koolituse lõpus väljastatav dokument:

TÕEND

Õppekava on kinnitatud: 30.06.2020