Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Finantsotsused tootmises
Õppekavarühm: 0413 Juhtimine ja haldus
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Tootmisjuht, tase 6; B.2.1   Tootmisprotsessi strateegiline juhtimine,
B.2.3   Tootmispersonali juhtimine ja juhendamine
Õppe eesmärk: Anda ülevaade tootmistegevuse kuluefektiivsest korraldamisest ja analüüsida tootmisotsuste seoseid finantstulemustega. Täiendada osalejate teadmisi tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise, tööjõu juhtimise ja tootmisega seotud finantsotsuste tegemisel ning selleks kasutatavate IT lahenduste valikul ja juurutamisel.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • tervikliku ülevaate tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise eesmärkidest ning aspektidest
  • oskuse kasutada erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid
  • praktilisi näpunäiteid ja uusi mõtteid kuidas ning milliste vahenditega koostatud plaane paremini ellu viia ja nende täitmist kontrollida.

  Lisaks sellel annab koolitus:

  • Teadmised tarkvaralahenduste kasutamisest erinevates valdkondades
  • Juhiseid tarkvara valikuks ja juurutamiseks ettevõttes
  • Teadmised IT lahenduse loomise ja kasutamisega seotud kuludest
  • Uusi mõtteid, kuidas paremini teostada ettevõtte tegevusega seotud informatsiooni

Koolituse sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud

 • tootmisettevõtete juhid, tootmisjuhid ja tootmisega seotud keskastmejuhid, kelle otseste ülesannete hulka kuulub otsuste langetamine tootmisprotsessis ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil.
 • Juhid,kes oma juhtimistöös puutuvad kokku IT lahendustega või osalevad vähemal või suuremal määral ettevõtte, valdkonna või osakonna tarkvaralahenduse väljatöötamise ja juurutamise protsessis.
 • esmatasandi juhid, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.
 • Koolitusele on oodatud ka kõik innovaatilised insenerid, kelle tööülesanded on seotud IT lahenduste kasutamise ja informatsiooni edastamisega oma tegevuse tulemuste kohta, neile, kes on huvitatud sellest, kuidas oma ettevõtte osakonna valdkonna tööd paremini organiseerida, kasutades selleks IT lahenduste erinevaid võimalusi.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, teadmised tootmisettevõtte toimest
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 1. Ettevõtte ressursside juhtimine
  • Tootmistegevuses kasutatavad ressursid
  • Majandustegevuse tulem
  • Tegevuskulud ja kasum/kahjum
 2. Tootmistegevus kui ettevõtte põhifunktsioon
  • Tootmistegevuse majanduslikkuse põhimõtted
  • Tootmisteooria ja kuluteooria
 3. Tootmistegevusega seotud kulud ja hinnakalkulatsioon
  • Kulude liigid
  • Kulude arvestamine ja kuluanalüüs
  • Tootmiskulud
  • Tootmiskulude arvestamise süsteem
  • Omahinna arvutamine
  • Kulud, tootmismaht, tulu – kasumilävi hindamine
 4. Infotehnoloogilised lahendused tootmisettevõttes
 • Ettevõtte infosüsteemi olemus, funktsionaalsed ja tegevuspõhised lahendused ning nende ülesanded
 • Insenertehnilised IT lahendused
 • MES – Manufacturing Execution System -Tootmise jälgimise süsteem
 • Majandusarvestuse infosüsteemid
 • Majandustarkvara valik
 • Majandustarkvara juurutamine
 • Majandustarkvara investeeringute tasuvuse hindamine
 1. Tööjõud kui ressurss, tootmisfaktor ja kulu
 • Ettevõtte organisatsioon ja tööjõud
 • Tööjõud vajaduse planeerimine
 • Töö normeerimine ja tasustamine.
 • Tööjõukulud. Tasustamise erisused.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või saadetakse õppijale elektrooniliselt
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine.
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded ja saanud tagasiside.
Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemisega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga. Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.
Õppekava on kinnitatud: 19.12.2019
Õppekava on muudetud ja kinnitatud: 11.03.2021