Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamine kutsehariduskeskuses

Märts, 2021

16märts10:0017:00Kriisiks valmis - praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamine kutsehariduskeskusesTäienduskeskus, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - TartuPiirkond:Tartu

Aeg

(Teisipäev) 10:00 - 17:00

Koolituse aadress

Täienduskeskus

Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - Tartu

Koolitaja:

Mari Kolga On tuleohutusspetsialist ning omab kutsetunnistust nr 153375. Mari on õppinud Tallinna Ülikoolis psühholoogiat ning on lõpetamas Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi magistriõpet kriisireguleerimise suunal. Maril on töökogemust haridusasutuses 9 aastat, hoolekandeasutuses 3 aastat ning seitse aastat on ta tegutsenud erinevate kriisi-, hädaolukorra- ja tuleohutuskoolituste ning õppuste korraldaja ja läbiviijana. Viimased kümme aastat on Mari paralleelselt põhitööga tegutsenud ka kriisinõustajana.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Antud koolituse koostamise aluseks on Hädaolukorra seadus, Hädaolukorra lahendamise plaani nõuded ja koostamise kord (Siseministri määrus nr 30 – hädaolukorra seaduse § 15 lõike 8 alusel).

Koolituse eesmärk on toetada/üle vaadata läbi praktilise koolituse kutseharidusasutuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Koolituse sihtgrupp: Kutseharidusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Õppesisu: 
Õppesisu kokkuvõtlik eesmärk on toetada asutuse hädaolukorra lahendamise plaani koostamist ja seeläbi

 • anda koolitusel osalejatele ülevaade riskijuhtimise ja kriisreguleerimise protsessist;
 • parandada läbi praktiliste harjutuste ja õpiprotsessi töötajate võimet iseseisvaks tegutsemiseks kriisi realiseerumisel;
 • kaardistada asutusest ja tema väliskeskkonnast tingitud riskidest, nende omavahelisest ristsõltuvusest tulenevad ohud ja planeerida nende võimalikud lahendusteed

Õppes käsitletavad teemad:
Teema 1. Kriis ja hädaolukord

 • riskianalüüsi läbiviimine, ohtude ja riskide hindamine;
 • kriisi lahendamiseks vajalike ressursside ja tegevuste kaardistamine kriisiplaani koostamiseks;
 • kriisimeeskonna moodustamine ja ülesannete jaotumine;
 • info liikumise alused kriisireguleerimisel (ennetus-, valmisoleku-, lahendamise- ja taastamise faasis), kriisikommunikatsioon ja riskikommunikatsioon;
 • suhtlemine meediaga ja meedia roll kriisiolukorras;
 • tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust.

Teema 2. Lauaõppuse meetodil kriisiolukordade lahendamine
Sõltuvalt koolitusel osalevate inimeste arvust kuni nelja võimaliku asutuses toimuva kriisisituatsiooni lahendamine ja nende põhjal oma asutusest lähtuva tegevuskava loomine.
Võimalikud stsenaariumid:
tulekahju;
äkkrünnak;
pommiähvardus;
plahvatusohtlik ese hoones;
vägivaldne isik hoones;
surmajuhtum;
äkiline haiguspuhang / mürgistus;
plahvatus ja varing;
elutähtsate teenuste toimepidavuse katkestus;
õnnetus;
teised olukorrad, mida asutus vajalikuks peab.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • teab, millised on kriisireguleerimise 4 faasi, tunneb erinevate hädaolukordade korral tegutsemise põhimõtteid ja oskab planeerida tegevusi hädaolukordade ennetamiseks, lahendamiseks ning nendega kaasnevate mõjude leevendamiseks.
 • oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat kriisiplaani;
 • teab, millised on informatsiooni liikumise alused ning oskab koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele kriisisituatsioonis;
 • teab, kuidas taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärane seisund ja oskab anda esmast tuge abivajaja(te)le.

Koolituse lõpus väljastatav dokument: TÕEND

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA

Koolituse maksumus:
129€+km (1 osaleja tasu)
211€+km (2 osaleja tasu)
298€+km (3 osaleja tasu)
364€+km (4 osaleja tasu)

 

Soovite antud teemal koolitada kogu personali? Võtke ühendust

NB! Koolitusele registreerimiseks täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 

 

 

Go to Top