Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Vaimse tervise probleemide märkamine ja esmane sekkumine haridusasutuses
Õppekavarühm: 0031 isikuarengu õppekavarühm
Õppe eesmärk: Anda teadmised vaimse tervisega seotud probleemidest ja häiretest, oskamaks neid märgata ning igapäevaelus rakendada.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • teab, millised on sagedasemad vaimse tervise alased probleemid ja häired
 • nimetab olulised vaimse tervise häirete tunnused
 • planeerib ja rakendab esmaseid tegevusi vaimse tervise probleemide lahendamisel
 • otsustab vaimse tervise esmaabi vajaduse ja rakendab vaimse tervise esmaabi oskusi

Koolituse sihtgrupp: haridusasutuses töötavad spetsialistid (õpetajad, tugiisikud, treenerid, eripedagoogid, logopeedid jne.)

Õppe alustamise tingimus(ed):

 • Õppija on omandanud või omandamas pedagoogilist või sotsiaaltööalast haridust.
 • Omab baasteadmisi psühholoogiast.
 • Veebikoolituse puhul arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendust.

Koolituse keel: eesti keel
Õppe kogumaht:
16 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Kas koolitus on kontaktõppes või veebikoolitus on välja toodud koolituskalendris toimuva koolituse juures.

Õppeprotsess:  Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Enamlevinud psüühikahäired:
  • depressioon
  • ärevushäire
  • söömishäire
  • sõltuvushäire
 • Enamlevinud psüühikahäirete märkamine
 • Enamlevinud psüühikahäirete esmased sekkumised
 • Terapeutilise kontakti loomine.
 • Suhtlemisoskuste rakendamine vaimse tervise häirete korral
  • aktiivne kuulamine
  • suhtlustõkked
  • vastupanu
 • Toimetulek suhtlemisoskuste rakendamisel
 • Vaimse tervise esmaabi.

Õppemeetodid: lühiloeng, grupitööd, juhtumianalüüs, juhtumianalüüsid, rollimängud praktiliste töövõtete harjutamiseks, eneseanalüüsi ülesanded, videoülesanded ja teisi aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule. Koolitus on tempokas ja intensiivne, kõiki osalejaid kaasav.

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid, mis saadetakse õppijale enne koolitust.

Soovituslik materjal:

* www.peaasi.ee
* Deborah M. Plummer “Kuidas aidata lastel toime tulla muutuste, stressi ja ärevusega”
* Regine Galanti “Kuidas ärevusega toime tulla”
* Kadi Kütt “Ärevuse vari”
* Klaus Bernhardt “Paanikahäired ja nendest vabanemine”
* Pia Mellody, Andrea Wells Miller, J. Keith Miller  “Kaassõltuvus”
* Evelin Kivimaa“Ma enam iialgi ei joo! Kuidas see päriselt õnnestuks?”
* Kaja Heinsalu, Neeme Raud “Kainus”

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1. Grupitöö. Tagasisidestamine.
2.Teoreetilise osa valikvastustega test (10 küsimust). Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses.

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on osalenud grupitöös. Saanud tagasiside.
2. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 80% ulatuses. Tagasisidestamine.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Kätlin Pilt (RN MA), omab magistrikraadi terviseteaduses (vaimse tervise õendus). Täiendanud ennast motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, kognitiiv-käitumisteraapia ja süsteemse pereteraapia alal. Lisaks õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2008a, Tartu Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Koolitusvaldkonnas tegutsenud 10 aastat, peamiselt esmaabi andmise oskuste osas. ÕdedeLiidu liige. Tervishoiutöötaja registri number: N10315 .

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja täidetud on hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 30.08.2021
Õppekava on muudetud ja kinnitatud: 28.12.2021