Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Töölepingutega seotud vaidlused ja nende ennetamine
Õppekavarühm: 0413 Juhtimine ja haldus
Õppekava koostamise alus: Töölepingu seadus. Kohtuvaidluste praktika.
Õppe eesmärk:Anda teadmised olulistest töövaidlust tekitavatest olukordadest ning kuidas neid ennetada.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab töölepingutega seotud vaidluste ennetamise olulisust
  • Saab ülevaate erinevatest töölepingutega seotud vaidlustest
  • Teab töölepingute lõpetamise erisusi

Koolituse sihtgrupp: Personalijuhid, personalispetsialistid, tööandjad, ettevõtete juhid, töölepingute vormistamisega seotud ettevõtte töötajad ning teised teemast huvitatud isikud.
Koolituse keel: eesti keel
Õppe alustamise tingimus(ed):
* õppija omab töölepingutega seotud algteadmisi
* veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Raalajas toimuv veebikoolitus. Õpe toimub täienduskoolitusasutuse Täienduskeskus koolituskalendri alusel.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Töötaja kohustused, kuidas ja kus need fikseerida?
  • Tööandja kohustused, kuidas ja kus need fikseerida?
  • Kuidas tõendada, kui töötaja rikub kohustusi ja tekitab kahju?
  • Mis on oluline rikkumine tööandja poolt ja/või töötaja poolt?
  • Tööandjapoolne erakorraline töölepingu ülesütlemine, hoiatuse vormistamine, mida peab jälgima?

Õppemeetodid: loeng, arutelud
Õppematerjalide loend:
Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, mis edastatakse osalejale elektrooniliselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100%  veebikoolituse õppetundides.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja: Jaanika Reilik-Bakhoff  – Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat. Jaanika on Eesti Advokatuuri liige. On lõpetanud Tartu Ülikooli, õigusteaduskonna (MA). On avaldanud palju publikatsioone õigusteemadel.

Koolituse lõpus väljastatav dokument:
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui on täidetud koolituse lõpetamise tingimus ning on omandanud õpiväljundid.

Õppekava on kinnitatud: 04.10.2022