Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Patsiendi pesemine – koolitus hooldustöötajale

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1.5 osaline)

Õppe eesmärk: anda olulised teadmised patsiendi hooldustoiminguteks – ettevalmistus, pesemine, mähkemte vahetamine, voodi tegemine

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab patsiendi hooldustoimingute eripära: ettevalmistus, pesemine, mähkimine
  • Teab initiimpesu eripärast lähtuvalt  hoolealust abistada
  • Teab, kuidas patsiendi voodit teha

Koolituse sihtgrupp: Hooldustöötajad, koduhooldust pakkuvad hooldustöötajad ja teised teemast huvitatud

Koolituse keel: eesti keel

Õppe alustamise tingimus(ed):
* õppija omab hooldustöö alusteadmisi
* veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: Kontaktõpe – 8 akadeemilist tundi; auditorne õpe, praktika, sh praktilised ülesanded 6 akadeemilist tundi. Veebikoolitus – 8 akadeemilist tundi; loeng, videode vaatamine praktika toetamiseks.

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena. Koolituse toimumise koht on välja toodud koolituskalendris koolituse juures.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppevahendid: voodi koos voodipesuga, lisaks 1 kmp voodipesu, kummikindad, käte desinfitseerimisvahend, siiber, kauss, kann, pesukindad, pinna desinfitseerimisvahend

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

  • Patsiendi ettevalmistamine hooldustoiminguteks
  • Milliseid võimalused on patsiendi pesuks?
  • Patsiendi initiimpesu toimingute eripära
  • Kuidas patsiendil vahetada mähkmeid?
  •  Patsiendi voodi tegemine

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused.

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või saadetakse digi-õppematerjalid.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine täies mahus auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Test koosneb 10 küsimusest: 7 valikvastustega ja 3 avatud küsimust. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 80%. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud testi positiivsele tulemusele. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 80%. Saanud tagasisidet.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja: Taimi Taimalu töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikum, Nahahaiguste kliinikus õena. On töötanud hooldajana. Lisaks õpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. On Eesti Õdede Liidu liige. Tervishoiutöötajate registrinumber N08776.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 10.11.2021
Õppekava on muudetud ja kinnitatud: 07.01.2022