Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Vähese kogemusega tõstukijuhi koolitus

Õppekavarühm: 1041 Transporditeenuste õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1, Laotöötaja, tase 4 – kutsestandard (kompetentsid: A.2.1.2)

Õppe eesmärk: Anda õppijale teoreetilised teadmised ja praktilised oskused tõstukijuhi tööst.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Eristab erinevaid liikurmasinate liike
 • Teab kehtivaid liiklusseaduse nõudeid eri-otstarbeliste sõidukitega liiklemiseks ja kasutamiseks
 • Tunneb tõstuki ehitust ja tõstemehhanismi tööpõhimõtteid
 • Teab ohutusnõudeid tõstukiga töötamisel
 • Praktiseerib tööd tõstukil

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega, korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga (laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud)

Õppe alustamise tingimus(ed): Õppija on vähemalt 18 aastane. Omab madalat taset tõstukijuhtimisel. Koolituse läbiviidava keele oskus.

Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 8 akadeemilist tundi praktikat.

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise õppe läbiviimine selleks nähtud kohas.
Õppevahendid:  Praktikapäevaks ettenähtud tõstukid praktiliste oskuste omandamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Tõstukite tüübid ja ehitus (sisepõlemismootoriga, elektrilised, pumptõstukid).
 • Tõstukite tehnilised parameetrid ja tehniline teenindamine.
 • Laadimiseks transporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed.
 • Tõstuki juhtimise eripärad.
 • Liikluseeskiri sise- ja välisterritooriumil.
 • Tropid ja kinnitused.
 • Ohutusvahendid.
 • Tõstukitega juhtunud õnnetuste analüüs.
 • Tööohutuse nõuded juhile ja tõstukile.
 • Praktiline väljaõpe tõstukil.
 • Tõstuki tundma õppimine ja kasutamine praktikas.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 16 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale koolituse käigus või saadetakse elektrooniliselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes ning praktika tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik eksam. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses. Tagasisidestamine.
2) Praktiliste ülesannete sooritamine tõstukil. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku eksami. Saanud eksami eest positiivse tulemuse. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses. Saanud tagasiside.
2) Õppija on sooritanud praktilised ülesanded tõstukil. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja(te) kvalifikatsioon:
Ilmar Rammi Tallinn Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, tehnilise mehhaanika õpetaja, Tartu Kutsehariduskeskuse ehituse- ja puiduosakonna vanemõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor, eripedagoogika õpetaja, alates 2012 Soome firma, Bonum Safety AB OY volitatud tööohutusealaste koolituste lektor, sildkraana pädevusetunnistus, Soome tuletöö koolitaja, täiendanud end asbesti lammutustöö alal. Omab praktilisi kogemusi ehituse alal. Läbitud töökeskkonnaspetsialisti koolitus.
Mehis Jaagura – pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 06.08.2018
Õppekava on uuendatud: 14.12.2021