Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ
Õppekava nimetus: Vähese kogemusega tõstukijuhi koolitus
Õppekavarühm: 1041 Transporditeenuste õppekavarühm
Õppekava koostamise alus: Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1, Laotöötaja, tase 4 – kutsestandard (kompetentsid: A.2.1.2)
Õppe eesmärk: Anda õppijale teoreetilised teadmised ja praktilised oskused tõstukijuhi tööst.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Eristab erinevaid liikurmasinate liike
 • Teab kehtivaid liiklusseaduse nõudeid eri-otstarbeliste sõidukitega liiklemiseks ja kasutamiseks
 • Tunneb tõstuki ehitust ja tõstemehhanismi tööpõhimõtteid
 • Teab ohutusnõudeid tõstukiga töötamisel
 • Praktiseerib tööd tõstukil

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega, korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga (laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud)
Õppe alustamise tingimus(ed): Õppija on vähemalt 18 aastane. Koolituse läbiviidava keele oskus.
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 8 akadeemilist tundi praktikat.
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.
Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. Praktikapäevaks ettenähtud tõstukid praktiliste oskuste omandamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Tõstukite tüübid ja ehitus (sisepõlemismootoriga, elektrilised, pumptõstukid).
 • Tõstukite tehnilised parameetrid ja tehniline teenindamine.
 • Laadimiseks transporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed.
 • Tõstuki juhtimise eripärad.
 • Liikluseeskiri sise- ja välisterritooriumil.
 • Tropid ja kinnitused.
 • Ohutusvahendid.
 • Tõstukitega juhtunud õnnetuste analüüs.
 • Tööohutuse nõuded juhile ja tõstukile.
 • Praktiline väljaõpe tõstukil.
 • Tõstuki tundma õppimine ja kasutamine praktikas.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 16 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või saadetakse elektrooniliselt.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes ning praktika tundides. Teoreetilise päeva lõpus tuleb sooritada kirjalik eksam (positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses). 
Hindamine on mitteeristav.
Hindamismeetod: Eksami tulemuste kontroll ja tagasisidestamine. Praktiliste ülesannete sooritamine tõstukil.
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku eksami ja praktilised ülesanded tõstukil.
Koolitaja(te) kvalifikatsioon:
Ilmar Rammi Tallinn Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, tehnilise mehhaanika õpetaja, Tartu Kutsehariduskeskuse ehituse- ja puiduosakonna vanemõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor, eripedagoogika õpetaja, alates 2012 Soome firma, Bonum Safety AB OY volitatud tööohutusealaste koolituste lektor, sildkraana pädevusetunnistus, Soome tuletöö koolitaja, täiendanud end asbesti lammutustöö alal. Omab praktilisi kogemusi ehituse alal. Läbitud töökeskkonnaspetsialisti koolitus.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.  
Õppekava on kinnitatud: 06.08.2018
Õppekava on uuendatud: 05.06.2020