Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata?

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus: Sotsiaaltöötaja, tase 6 kutsestandard (kompetentsid: B.2.16 Sotsiaaltöö sõltlastega)

Õppe eesmärk: Avardada õppija silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Anda õppijale teadmised hakkamasaamiseks olukorras, kus ilmneb, et laps/noor võib tarvitada/tarvitab uimasteid.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • omab üldteadmisi narkootikumidest-mõnuainetest
 • omab teadmisis, mis ained organismile (füüsisele, psüühikale) mõju avaldavad
 • oskab ära tunda narkojoovet
 • teab, missugused mõnuained on enam levinud
 • teab, kuidas peaks käituma inimene, kes tuvastab mõnuaineid tarbinud isiku
 • teab, kelle (mis asutuse) poole peaks pöörduma probleemi selgumisel?

Koolituse sihtgrupp: sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, huvijuhid ning teised huvilised antud teema vastu

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

Koolitusel saab vastused järgnevatele küsimustele:

 • Mis on mõnuained, mis on narkootikumid?
 • Millist mõju avaldavad narkootikumid füüsisele, psüühikale?
 • Kuidas ära tunda narkojoovet?
 • Kuidas käituda mõnuaineid tarvitanud isikuga?
 • Kes saab mind aidata? Kelle poole peaks edasiste sammude puhul pöörduma?

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Soovituslik lugemismaterjal:

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Praktiliste ülesande sooritamine. Praktilise ülesande tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud praktilise ülesande. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Inna Farber on oma ala spetsialist, kes omab pikka töökogemust antud valdkonnas. On osalenud valdkonna erinevatel koolitustel nii Eestis kui Euroopas. Omab psühholoogia ja pedagoogika magistrikraadi ning majandusalast kõrgharidust. Tegeleb igapäevaselt noortega, kellel on sõltuvusprobleemid.

Greete Org on oma ala spetsialist, kes omab pikka töökogemust antud valdkonnas. On osalenud valdkonna erinevatel koolitustel nii Eestis kui Euroopas. Omab isiklikku kogemust ja kokkupuudet uimastitega.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TÕEND
väljastatakse õppijale, kes täitis koolituse lõpetamise tingimused ning õpiväljundid said saavutatud.

Õppekava on kinnitatud: 06.06.2019