Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata?

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus: Sotsiaaltöötaja, tase 6 kutsestandard (kompetentsid: B.2.16 Sotsiaaltöö sõltlastega)

Õppe eesmärk: Avardada kooli töötajate silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Anda töötajatele teadmised hakkamasaamiseks olukorras, kus ilmneb, et laps/noor võib tarvitada/tarvitab uimasteid.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • omab üldteadmisi narkootikumidest-mõnuainetest
 • omab teadmisis, mis ained organismile (füüsisele, psüühikale) mõju avaldavad
 • oskab ära tunda narkojoovet
 • teab, missugused mõnuained on enam levinud
 • teab, kuidas peaks käituma inimene, kes tuvastab mõnuaineid tarbinud isiku
 • teab, kelle (mis asutuse) poole peaks pöörduma probleemi selgumisel?

Koolituse sihtgrupp: sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, huvijuhid ning teised huvilised antud teema vastu

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

Koolitusel saab vastused järgnevatele küsimustele:

 • Mis on mõnuained, mis on narkootikumid?
 • Millist mõju avaldavad narkootikumid füüsisele, psüühikale?
 • Kuidas ära tunda narkojoovet?
 • Kuidas käituda mõnuaineid tarvitanud isikuga?
 • Kes saab mind aidata? Kelle poole peaks edasiste sammude puhul pöörduma?

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik lugemismaterjal:

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine. Praktilise ülesande tagasisidestamine

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Inna Farber on oma ala spetsialist, kes omab pikka töökogemust antud valdkonnas. On osalenud valdkonna erinevatel koolitustel nii Eestis kui Euroopas. Omab psühholoogia ja pedagoogika magistrikraadi ning majandusalast kõrgharidust. Tegeleb igapäevaselt noortega, kellel on sõltuvusprobleemid.

Greete Org on oma ala spetsialist, kes omab pikka töökogemust antud valdkonnas. On osalenud valdkonna erinevatel koolitustel nii Eestis kui Euroopas. Omab isiklikku kogemust ja kokkupuudet uimastitega.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 06.06.2019
Õppekava on muudetud: 06.01.2021