Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Troppija koolitus

Õppekavarühm: 1041 Transporditeenuste õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1, Kutsestandard – Koostelukksepp, tase 3, (kompetents B.2.5 troppimistööde tegemine, B.2.7 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine)

Õppe eesmärk: Anda õppijale ja/või tuletada õppijale meelde teadmised troppimistööde ohutuks tegemiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab troppimistöid puudutavat seadusandlust, õigusaktidest
 • Saab ülevaate troppimistööde põhimõtetest
 • Eristab erinevaid troppide liike
 • Mõistab isikukaitsevahendite osatähtsust vältimaks tööõnnetusi

Koolituse sihtgrupp: Troppimistöid alustavad või teostavad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

 • Troppija töö instruktsioon;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropietiketid;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Tropietiketid, nurgakaitsed;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Esmaabi osutamine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kontroll;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Troppimistööde ohutusjuhend.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test – 12 küsimust; 2 avatud küsimust ja 10 valikvastustega küsimust. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi. Postiivne testi tulemus on, kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses ehk 12 küsimust peab olema õigesti vastatud 9 küsimusele. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Mehis Jaagura – pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.
* on hinnatud tõsteseadmete spetsialist. On lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Täiskasvanuid koolitab üle 30 aasta.
või

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 06.08.2018
Õppekava on uuendatud: 15.04.2021