Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Troppija koolitus

Õppekavarühm: 1041 Transporditeenuste õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1, Kutsestandard – Koostelukksepp, tase 3, (kompetents B.2.5 troppimistööde tegemine, B.2.7 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine)

Õppe eesmärk: Anda teadmised troppimistööde ohutuks tegemiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab aru tööohutuse õigusaktidest
 • Teab, mis on troppimine ja eristab erinevaid troppide liike
 • Teab laadimistööde põhimõtteid
 • Tunneb kraanade erinevaid liike
 • Teab erinevate kraanade tööpõhimõtteid
 • Tunneb signaal- ja käemärke

Koolituse sihtgrupp: Troppimistöid alustavad või teostavad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum või veebikeskkond zoom. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikeskkond xoom võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

 • Kraanade ehitus
 • Alusteede ehitus
 • Nende kasutusnõuded
 • Lastide haarde abivahendid/tropid-tross,kett ja rihm jne
 • Kraanaga tööde teostamise kord (MASINA EHITUSE SEADUS)
 • Ohutusmeetmed
 • Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
 • Lastide haarde abivahendid
 • Tõstetööde teostamine
 • Töö – ja tööohutuse õigusaktid
 • Ohutusmeetmed troppimistöödel
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid
 • Troppide vastupidavus eri defektide korral
 • Tropikonksud ja nende ohutu kasutamine
 • Tropi pingete arvutamine
 • Eri tõsteviisid troppidega
 • Traaversid, tõsteraamid ja nende kasutamine
 • Tropietiketid
 • Troppide kontroll ja prakeerimine
 • Nurkade ja troppide kaitsevahendid
 • Enamlevinud troppide defektid ja põhjused
 • Signaliseerimise kord
 • Käemärgid
 • Töö – ja ohutuse õigusaktid
 • Keskkonnahoid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või edastatakse digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku eksami käigus.

Hindamismeetod: Kirjalik eksam (valikvastustega)

Hindamismeetod: Eksami tulemuste kontroll ja tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku eksami positiivsele tulemusele (80% õigeid vastuseid).
Koolitajate kvalifikatsioon:
on hinnatud tõsteseadmete spetsialist. On lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Täiskasvanuid koolitab üle 30 aasta.
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.
Õppekava on kinnitatud: 06.08.2018
Õppekava on uuendatud: 15.01.2021