Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Tellingutel töötamine

Õppekavarühm: 0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” § 123. Tellingute kasutamine

Õppe eesmärk: Anda teadmised ja oskused töötamaks ohutult tellingutel

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab tellingutel töötamise ja tööohutusalaseid seaduslikke aluseid;
 • Eristab tellingu liike ning kasutusvaldkondi
 • Oskab valida tööks sobivad tellingud
 • Oskab hinnata ja analüüsida tellingutel töötamise riske
 • Mõistab kaitsevahendite valimise ja kasutamise vajalikkust
 • Hindab tellingute tehnilist ja tööseisukorda
 • Praktiseerib tellingute paigaldamist

Koolituse sihtgrupp: Inimesed, kes töötavad või soovivad töötada tellingutel

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 4 akadeemilist tundi praktilist õpet

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. 

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: 

Koolitusel läbitavad teemad:

 • Tellingutel töötamise ja tööohutusalaseid seaduslikud alused
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad nõuded tellingute paigaldajatele ja nendel töötajatele
 • Tellingute erinevad tüübid, erisused ning nende kasutusalad
 • Tellingute paigaldamise plaan
 • Ohutusmeetmed, kaitsemeetmed tellingute paigaldamisel ja demonteerimisel
 • Tellingute ankurdamine, seinakinnitused
 • Piirded ja kaitsesirmid tellingute juures
 • Tellingutel töötamise lubatud koormusklassid
 • Tööõnnetuste ennetamine, vältimine, õnnetuse järeltegevus
 • Tellingute märgiste tundmine
 • Tellingutel töötamise praktiliste töövõtete harjutamine

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes ja praktika tundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste ülesannete käigus.

Hindamismeetod: Praktiline tellingute monteerimine ja demoteermine

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Konstantin Zabegaev on praktikust koolitaja. Omab mitmekülgset ehitusalast töökogemust. Täiskasvanuid on koolitanud üle 5 aasta. Täiendab igaaastaselt ennast erialaselt nii Eestis kui ka Venemaal.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS/PLASTIKKAART – väljastatakse õppijale, kes on osalenud 100% auditoorsetes tundides ning praktikatundides. Sooritanud positiivsele tulemusele praktilise ülesande tellingutega.

TÕEND – vväljastatakse õppijale, kes osales kõigis auditoorsetes ja praktilistes tundides ning kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 02.10.2019