Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Tellingutel töötamine

Õppekavarühm: 0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” § 123. Tellingute kasutamine

Õppe eesmärk: Anda teadmised ja oskused töötamaks ohutult tellingutel

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab tellingutel töötamise ja tööohutusalaseid seaduslikke aluseid;
 • Eristab tellingu liike ning kasutusvaldkondi
 • Oskab valida tööks sobivad tellingud
 • Oskab hinnata ja analüüsida tellingutel töötamise riske
 • Mõistab kaitsevahendite valimise ja kasutamise vajalikkust
 • Hindab tellingute tehnilist ja tööseisukorda
 • Praktiseerib tellingute paigaldamist

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud õppijad, kes töötavad või soovivad töötada tellingutel

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija omab vähemalt põhiharidust. Õppija vanus on vähemalt 18 eluaastat. Veebikoolituse teooria osas on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 4 akadeemilist tundi praktilist õpet

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppevahendid: Praktilise osa juures tellingud.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Tellingutel töötamise ja tööohutusalaseid seaduslikud alused
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad nõuded tellingute paigaldajatele ja nendel töötajatele
 • Tellingute erinevad tüübid, erisused ning nende kasutusalad
 • Tellingute paigaldamise plaan
 • Ohutusmeetmed, kaitsemeetmed tellingute paigaldamisel ja demonteerimisel
 • Tellingute ankurdamine, seinakinnitused
 • Piirded ja kaitsesirmid tellingute juures
 • Tellingutel töötamise lubatud koormusklassid
 • Tööõnnetuste ennetamine, vältimine, õnnetuse järeltegevus
 • Tellingute märgiste tundmine
 • Tellingutel töötamise praktiliste töövõtete harjutamine

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes ja praktika tundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste ülesannete käigus.

Hindamismeetod:
1) Praktiline ülesanne – tellingute monteerimine ja demoteermine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud praktilise ülesande miinimum nõuetele. Miinimum nõue on arvestades tellingute ohtlikkust ja ohutust. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja: Konstantin Zabegaev on praktikust koolitaja. Omab mitmekülgset ehitusalast töökogemust. Täiskasvanuid on koolitanud üle 5 aasta. Täiendab igaaastaselt ennast erialaselt nii Eestis kui ka Venemaal.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 02.10.2019