Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Töötamine kõrgustes erinevate tõstemehhanismidega

Õppekavarühm: 0732 – Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus: puudub

Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised ohutuks töötamiseks kõrgustes erinevate tõstemehhanismidega.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab töötamisel kõrgustes puudutatavat seadusandlust, ohutusnõudeid
 • Teab kõrgustes töötamisel töötaja kohustusi
 • Saab ülevaate kõrgustes töötamisel nõutud isikukaitsevahenditest
 • Teab erinevaid tõstemehhanisme, nende kasutamist ja hooldusnõudeid
 • Saab esmased praktilised kogemused tõstemehhanismidega töötamisel (lisandub 2-päevasel koolitusel)

Koolituse sihtgrupp: töötajad, kes puutuvad kokku erinevate tõstemehhanismidega töötamaks erinevatel kõrgustel

Õppe alustamise tingimus(ed): Õppija on vähemalt 18 aastane. Esitab tõendi praktiliste kogemuste kohta või kogemuste puudmisel osaleb 16 akadeemilisel koolitusel.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi või 16 akadeemilist tundi (koos praktikaga)

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktika toimub selleks ettenähtud kohas.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:
1.päev:

 • Kõrgustes töötamise seadusandlus
 • Ohutusnõuded kõrgustes töötamisel
 • Töötaja kohustused
 • Erinevad isikukaitsevahendid
 • Nõuded tõstemehhanismide kasutamisele
 • Tõstemehhanismide erinevad liigid
 • Tõstemehhanismide hooldus töötamise ja seisaku ajal.

2. päev:

 • Praktika 8 akadeemilist tundi erinevatel tõstemehhanismidel

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded, videomaterjal

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi ja tõstemehhanismiga praktilise harjutuse.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test: Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses.
2) Praktiline harjutus tõstemehhanismiga. Õppija sooritab praktilise harjutuse tõstemehhanismiga.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud testi positiivsele tulemusele. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% uatuses.
2) Õppija on sooritanud praktilise harjutuse tõstemehhanismiga, kasutades vajaminevaid iskukaitsevahendeid, arvestanud ohtust ning saanud koolitajalt tagasiside.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Koolitaja:
Konstantin Zabegajev
on töötanud ja omab praktilisi kogemusi erinevatel tõstemehhanismidel. Täiskasvanuid on koolitanud üle 5 aasta. Hoidmaks oma kvalifikatsiooni löbib igaaastaselt täienduskoolitusi Eestis ja Venemaal.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on saavutanud õpiväljundid ja täitnud hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid või hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 21.04.2022